Vegetationsutvecklingen i Råshult 1994-2010

Kulturreservatet komministerbostället Råshult bildades 2002. Syftet med kulturreservatet är att bevara och levandegöra de rumsliga strukturerna från Carl von Linnés födelseplats från tidigt 1700-tal. Enligt beslutet ska detta göras så långt det är möjligt såväl vad det gäller de rumsliga aspekterna som det kulturhistoriska innehållet. Detta görs genom att långsiktigt hävda och bruka Råshultsområdet enligt de principer som rådde före den agrara revolutionen. Genom att de rumsliga strukturerna före laga skiftet återskapas och att hävden motsvarar den tidens hävd skapas också förutsättningarna för att de biologiska värdena bevaras. Råshult är även en kulturmiljö av riksintressen och ingår i ett större område av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011_06&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss