Miljöövervakning av epifytiska lavar och mossor i bokskog - förslag till nytt delprogram

Under våren 2009 gav Länsstyrelsen i Kronobergs län uppdrag åt Naturcentrum AB att under hösten göra en studie över hur en framtida miljöövervakning av naturvårdsintressanta epifytiska lavar och mossor i ädellövskog ska se ut. Med naturvårdsintressanta arter menas i princip rödlistade arter och indikatorarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2011_10&context=54