Inventering av fältgentiana i Kronobergs län 2008-2009

Fältgentiana Gentianella campestris är klassad som sårbar på den nationella rödlistan. Arten förekommer främst i ogödslade kontinuerligt hävdade slåtterängar och betesmarker samt vid kustnära gräsmarker och strandängar. Fältgentiana är beroende av någon slags störning som förebygger tillväxt av förna, mossa eller högväxt vegetation. Upprättande av ett åtgärdsprogram för fältgentiana pågår och denna inventering är en del av de länsvisa inventeringarna som förordas för att klarlägga fältgentianans utbredning och status i länet. Syftet med inventering och studie har således varit att undersöka fältgentianans förekomster i Kronobergs län och ta fram skötselförslag för länets aktuella förekomstlokaler.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2010_04&context=54