Naturvärdesinventering av Helge å mellan Stensjön och Agunnarydsjön - hydromorfologi och biologi

Helge å norr om Agunnaryd undersöktes avseende hydromorfologin och biologin. Landskapet runt Helge å norr om Agunnaryd domineras av småkulligt flackt landskap. Topografin varierar mellan 136 m.ö.h. till strax över 150 m.ö.h. De högsta höjderna förekommer väster om Helge å, där en långsträckt moränrygg löper i nordöstlig riktning. Variationen har inneburit att Helge å rinner omväxlande mellan blockrik morän och finkorniga fluviala sediment. Det ger en stor variation avseende strömhastigheter, vattendjup och bottensubstrat. Den största bredden och djupet får Helge å i finkorniga sediment medan strömsträckorna ofta är under 1 meter djupa och betydligt smalare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=G_2009_18&context=54

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss