Pågående projekt

Tillväxtverkets logotyp

Mot nya höjder -lab (regionala delen av projektet Maker Tour Mot nya höjder)

Syfte: Öka intresset för naturvetenskap och teknik bland grundskoleelever
Tid: 2017-2021
Finansiärer: Tillväxtverket, Linnéuniversitetet, Statliga 1:1-medel, Region Kronoberg och Länsstyrelsen i Kronoberg
Projektägare: Region Kronoberg
Projektpartners: Linnéuniversitetet, Fenomenalen Science Center och 2047 Science Center i Gävleborg
Målgrupp: Grundskoleelever i Kronobergs och Gävleborgs län
Omsättning: ca 12 miljoner kr
I linje med Agenda 2030: Mål 4 och 5

Mot nya höjder -lablänk till annan webbplats

Resolve

Syfte: Stärka attraktionskraften i citykärnor samt minska koldioxidutsläpp från personal- och godstransporter genererade av handeln
Tid: 2016-2021
Finansiärer: EU Interreg Europe, City of Roermond och deltagande partners
Projektägare: City of Roermond
Projektpartners: Nio internationella aktörer från åtta olika länder
Målgrupp: regionala/lokala aktörer med intresse för cityhandel, akademi samt transportsektorn
Omsättning: ca 21 miljoner kr
Lokal projektledare: Miljöavdelningen, miljöstrategiska enheten, Aida Ramic
I linje med Agenda 2030: Mål 9, 11, 13 och 17

Resolvelänk till annan webbplats

Återvinning av blyglas från deponier

Syfte: Demonstrera potentialen i en alternativ efterbehandlingsmetod till de konventionella icke cirkulära efterbehandlingsmetoderna att täcka deponierna eller flytta blyglaset till deponier för farligt avfall
Tid: 2019-2022
Finansiärer: Statens Geotekniska Institut, länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar län och privat sektor
Projektägare: RISE Reserch Institutes of Sweden
Projektpartners: Ragn-Sells, Målerås Glasbruk, Form Us With Love, länsstyrelserna i Kronoberg och Kalmar och flera kommuner
Målgrupp: Företag och offentliga aktörer
Omsättning: ca 5,5 miljoner kr
Lokal projektledare: Avdelningen för utveckling och stöd, Malin Bendz-Hellgren och Miljöavdelningen, Miljöskyddsenheten, Maria Levin
I linje med Agenda 2030: Mål 6, 9, 12 och 15

Återvinning av blyglaslänk till annan webbplats

Trädprojekt

Syfte: Främja skyddsvärda träd i odlingslandskapet utifrån kulturmiljöperspektiv och biologisk mångfald
Tid: 2019-2021
Finansiärer: EU, Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Kronobergs län
Projektägare: Länsstyrelsen i Kronobergs län
Målgrupp: Markägare
Omsättning: ca 1 miljon kr
Projektledare: Miljöavdelningen, naturskyddsenheten, Marion Jannes
I linje med Agenda 2030: Mål 15

Kontakt