Våra handläggningstider

Handläggningstiderna beskriver den tid det tagit för oss att bli klara med en viss typ av ärende. Nedan ser du även hur vår måluppfyllelse ser ut inom olika områden.

Sidan uppdaterades 24 mars 2022.

Djur


Handläggningstider djur.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om förprövning djurstall

56

97

2

6

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap 4 § djurskyddslagen

90

100

10

13

Anmälningsärenden djurskydd

90

97

13

21

Byggande


Handläggningstider byggande.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Detaljplaner - Begäran om yttrande över granskning och utställning

21

63

20

23

Överklagande av detaljplan med mera

150
Överklagande av lov, förhandsbesked

150

98

43

48

Överklagande av bygglov för bostäder, men inte fritidsbostäder

120

100

27

42

Överklagande av kommuns beslut, övriga inom plan- och bygglagen

180

100

38

37

Kulturmiljö


Handläggningstider kulturmiljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning

90

33

161

211

Kyrkliga kulturminnen - Ansökan om tillstånd renovering och ändring

120

44

146

239

Natur och miljö


Handläggningstider natur och miljö.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Överklagande av kommuns beslut enligt miljöbalken m.fl. författningar

180

98

38

51

Ansökan om tillstånd och dispenser avseende naturskydd

60

31

98

114

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

42

84

31

30

Granskning av kommunal strandskyddsdispens

21

92

15

14

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 § a Miljöbalken

56

80

50

53

Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet

75

85

29

41

Ansökan om tillstånd till transport av avfall och farligt avfall

40

97

17

19

Anmälan om transport av avfall och farligt avfall

30

100

7

9

Ansökan om förvärvstillstånd för jordbruksfastigheter

25

91

14

16

Fiske


Handläggningstider fiske.

Beskrivning av ärende

Mål (dagar)

Måluppfyllelse (Andel %)

Median (dagar)

Medel (dagar)

Ansökan tillstånd flyttning och utplantering av fisk

30

94

15

16

Ansökan om förordnande som fisketillsynsman

40

67

30

35

Kontakt