Strategiska samtal

På residenset förs strategiska samtal regelbundet sedan 2008. Syftet är att lyfta både problem och möjligheter som finns i länet.

Samtalen är sakfrågeinriktade och de som deltar bjuds specifikt utifrån den fråga som diskuteras. Såväl representanter från kommuner, näringsliv, organisationer, andra statliga myndigheter brukar delta vid samtalen. De strategiska samtalen leds alltid av landshövdingen.

De strategiska samtalen är en arena för erfarenhetsutbyte. Målet är inte bara att synliggöra kunskap och kompetens utan också att skapa förståelse för andras roller och i möjligaste mån skapa samsyn och lösningar som alla parter är betjänta av.

Frågor som tas upp har ofta bäring på näringslivets behov att möta myndigheter. Exempelvis har frågor om vindkraft, täktverksamhet, export, kompetensförsörjning, kvinnligt företagande, design, teknikutveckling, forskning, småskalig vattenkraft och lokalproducerad mat diskuterats. Även bredare anslag i diskussionerna såsom, attraktivt boende, turism, kulturmiljöfrågor och landsbygdsutveckling förekommer.

Genomförda strategiska samtal

Strategiskt samtal om livsmedelsstrategin åhörare

 

Den 8 maj hölls ett strategiskt samtal om länets naturbetesmarker och ängar.

Engagemanget var stort när de 59 deltagarna samlades. Syftet var att skapa diskussioner och möjligheter till nätverk och samverkan men även att identifiera bromsklossar och framgångsfaktorer för att kunna nå miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap”.

Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” lyder; Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden bevaras och stärks.

Den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt odlingslandskap” visar på en negativ trend. Bedömningen är att målet inte kommer kunna nås med befintliga insatser.

Odlingslandskapet är ett viktigt inslag i länets landskapsbild, inte minst betesmarker och ängar. Dessa marker är betydelsefulla för produktion av livsmedel, biologisk mångfald, ekosystemtjänster, kulturvärden, arbetstillfällen, bra boendemiljö, landsbygdsutveckling, turism och friluftsliv.

Första halvan av det strategiska samtalet hölls fyra föredrag som beskrev bland annat:

 • utveckling och nuläge för länet åkermark och betesmark,
 • projektet skötsel av ängs- och betesmarker med fokus på skötselmetoder, nätverk och samverkan,
 • vikten av att flera aktörer arbeta tillsammans för att vända en trend,
 • att sköta ängar- och naturbetesmarker som företagsidé och
 • störningar i form av olika typer av hävd och skötsel är avgörande för de ovanligaste arterna.

Andra halvan av samtalet innehöll en workshop i olika grupper som arbetade med följande frågor:

 • Hur kan vi öka användandet av betesdjur i naturbetesmarker och kombinera med alternativa skötselmetoder?
 • Hur kan vi öka andelen ängsskötsel i länet så det blir en allmän skötselform?
 • Vilken inverkan medför klimatförändringar för användandet av odlingslandskapet?
 • Vad krävs för att öka förmedling av djur från mellanbygd till skogsbygdens naturbetesmarker?”

Inspirationsdag för genomförande av Vägen framåt! - Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025

Den 5 februari 2019 anordnades en inspirationsdag och avstamp för en nystart i åtgärdsarbetet för miljömålen.

Under 2018 reviderades länets åtgärdsprogram för miljömål. Många var involverade och deltog dels i en extern hearing den 30 maj och dels lämnade synpunkter på förslaget som remitterats i början av hösten. Före jul fattade landshövdingen beslut om länets åtgärdsprogram för miljömål. Vi kallar den Vägen framåt!

Under dagen pratade vi om att miljömålen är Sveriges genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala mål eller Agenda 2030. Länsstyrelsen har i uppdrag att verka för att miljömålen nås och att utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram i bred förankring i länet. Det redovisades hur långt vi har kommit för några utvalda åtgärder. 

Logotyp Generationsmålet

Illustration: Tobias Flygar

Livsmedel och transporter står för den största andelen av hushållens miljöpåverkan. Forum för miljösmart konsumtion, har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag av Konsumentverket, för allas våra behov av samverkan, inspiration och för att hitta likasinnade uppmanades till användning av Forum för miljösmart konsumtion, forummiljosmart.se.

Vid workshopen arbetade vi med 10 utvalda åtgärder och diskuterade hur vi skulle ta oss an dem för att kunna konstatera att de är genomförda år 2025.

Stena recycling och Stena aluminium gav oss en inblick i cirkulär ekonomi. Vi fick även en presentation om var pengarna till framtida utvecklingsprojekt för att nå miljömålen finns.

På ordinarie miljömålssidor finns mer information om länets arbete med åtgärder för att nå miljömålen samt Vägen framåt – Åtgärdsprogram för miljömålen 2019-2025.

Dokumentation strategiskt samtal ”En vecka fri från våld - trygga och inkluderande arbetsplatser” 19 november, 2018

Välkommen - Landshövdingen Ingrid Burman
Landshövding Ingrid Burman inledde eftermiddagen med att hälsa alla välkomna. Ingrid pekade på vikten av att hålla frågan om trygga arbetsplatser fortsatt aktuell, även nu ett år efter att #metoo-rörelsen startade i Sverige.

Inledning – Karin Hopstadius, Mariah Andersson och Susanne Jansson
Karin och Mariah berättade om upplägget för dagen samt bakgrunden till #metoo-rörelsen. Länsstyrelserna har fått ett uppdrag att speciellt fokusera på särskilt utsatta grupper kopplat till #metoo Susanne satte speciellt fokus på dessa grupper genom att läsa upp ett antal berättelser från kvinnor i dessa grupper.

Länsstyrelsen i Kronobergs län presenterar uppdraget från regeringen att bilda ett resurscentrum i Kronobergs län kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck - Malin Almqvist och Mariah Andersson
Malin Almqvist beskrev det nationella uppdraget kring uppbygganden av resurscentra med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. Fyra pilotlän har utsetts och Kronobergs län är ett av dessa. Ett av målen är att vi bygger upp en långsiktig verksamhet som övriga län kan ta lärdom från.

Mariah Andersson beskrev sedan det regionala arbetet samt hur processen sett ut hittills och vad som är planerat härnäst. Uppdraget ska återrapporteras under våren 2020.

Jämställdhetsmyndigheten belyser våld och sexuella övergrepp kopplat till ett arbetsgivarperspektiv - Katarina Björkgren
Katarina beskrev Jämställdhetsmyndighetens uppdrag samt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Även hon lyfte särskilt utsatta grupper.

Katarina kopplade våld till arbetsgivaransvaret och lyfte att övergrepp och trakasserier som begås på arbetsplatser ska anmälas och utredas som brott enligt bland annat diskrimineringslagen och brottsbalken.

Katarina pekade också på hur viktigt det är förstå vad våld är samt att arbeta långt nere i våldspyramiden där majoriteten av sexuella trakasserier och övergrepp återfinns (se bild nedan). Vidare lyfte Katarina vikten av att arbeta med normer och kultur på arbetsplatser som en del av det förebyggande arbetet.

Våldspyramid

Våldspyramiden

Linnéuniversitetet berättar om universitetets arbete med #metoo - Cecilia Kjellgren
Cecilia presenterade den rapport som Linnéuniversitetet har tagit fram kopplat till #metoo. Rapporten beställdes av rektor och är baserad på insamlade berättelser från studenter och anställda på universitetet. Utifrån de utsattas berättelser har rapporten analyserat händelser, reaktioner och konsekvenser.

Slutsatserna är att:

 • Det råder en tystnadskultur
 • Det finns ojämlika maktstrukturer där den utsatta ofta är i beroendeställning till förövaren
 • Den akademiska kulturen – den akademiska hierarkin påverkar

Rapporten innehåller också förslag på ett antal åtgärder att arbeta vidare med:

 • Tydliga processer – hantering av sexuella trakasserier
 • Kunskapsförmedling om anmälningsprocessen
 • Ledarskap
 • Kunskapsförmedling om sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och härskartekniker
 • Strukturell könsdiskriminering

Jämställdhetsföreningen Män berättar om föreningens arbete och internationella mansdagen - Tomas Lindahl
Tomas presenterade föreningen MÄN som organisation och lyfte mäns ansvar och roll i och för jämställdhetsarbetet.

Föreningen MÄN genomförde nyligen en undersökning där drygt tusen män i Sverige tillfrågades om fyra attityder kring #metoo. Enligt denna undersökning anser 85 procent av männen att män bör ta ett större ansvar för att motverka sexualiserat våld och trakasserier. Samtidigt uppger 51 procent att de inte har rannsakat sitt eget beteende. 79 procent av deltagarna i undersökningen anser att #metoo-rörelsen har varit positiv för jämställdheten i Sverige men bara 39 procent har blivit med engagerade i jämställdhetsfrågor.

Förningen MÄN har identifierat fem saker som män kan göra efter #metoo:

 1. Lyssna och ta berättelserna på allvar
 2. Reflektera över ditt eget beteende
 3. Prata med andra män
 4. Ta ställning
 5. Engagera dig!

Workshop
Dagen avslutades med en kort gruppdiskussion kring följande frågor:

 • Hur har #metoo-uppropen, rörelsen och diskussionen mottagits i din organisation?
 • Har du uppmärksammat några beteende- eller attitydförändringar i din organisation efter #metoo, eller några förändringar som bör göras och lyftas?
 • Utifrån det vi hört idag: Vilka lärdomar kan din organisation ta vidare framåt i arbetet för trygga och inkluderande arbetsplatser?
 • Hur fortsätter vi?
 • Hur får vi med männen i arbetet efter #metoo?

Bland annat lyftes att Arbetsförmedlingen har utbildat sina chefer kring våld samt har planer på att fortsätta det arbetet. Det lyftes också att det är viktigt att se sexuella trakasserier och övergrepp som ett brott och inte bara en arbetsmiljöfråga. Det behövs finnas en röd tråd mellan värdegrund och riktlinjer på arbetsplatserna samt strategier för att hålla frågan levande i vardagen. Ledarskapet är avgörande för att medarbetare ska känna att arbetsgivarna arbetar med och prioriterar frågan.

Avslutning
Landshövding Ingrid Burman tackade alla deltagare och avslutade dagen.

Dokumentation strategiskt samtal ”Mat för framtiden - Nästa viktiga steg för Kronobergs livsmedelsstrategi ” – 13 november, 2018

Aktörer inom länets livsmedelskedja samlades på Residenset i Växjö den 13 november för att tillsammans diskutera förutsättningar för framtidens mat, med avstamp i Kronobergs livsmedelsstrategi.

Fokus för mötet var att lyfta hur vi förverkligar handlingsplanen för länets livsmedelsstrategi. Vi summerade vilka åtgärder som redan gjorts i länet och diskuterade vilka utmaningar och möjligheter som går att arbeta vidare med, samt blickade framåt mot framtidens mat i Kronoberg.

Strategiskt samtal om livsmedelsstrategin åhörare

Kontakt