Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Balans på Kronobergs bostadsmarknad efter
intensivt byggande

Framsidor av Bostadsmarknadsanalysen och Bostadsmarknadsenkäten 2024 för Kronobergs län.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys ger en aktuell och övergripande bild av bostadsmarknaden i länet. Årets rapport visar bland annat att det efter flera års intensivt bostadsbyggande nu råder en balans på Kronobergs bostadsmarknad.

Rapporten bygger till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och statistik från Statistiska centralbyrån.

Fortsatt balans på bostadsmarknaden

Efter flera år av underskott har Kronoberg nu uppnått en balanserad bostadsmarknad. Detta är ett resultat av det intensiva bostadsbyggandet de senaste åren, främst av flerbostadshus.

– Drygt hälften av Sveriges alla kommuner, 148 stycken, uppger att de har ett underskott på bostäder, men ingen kommun i Kronoberg. Här är det till och med tre kommuner – Markaryd, Tingsryd och Älmhult – som svarar att de har ett överskott på bostäder. Den här utvecklingen gör att länet nu bättre kan möta och matcha de bostadssökandes behov, säger Gisela Andersson, utredare och ansvarig för framtagandet av årets bostadsmarknadsanalys.

Utmaningar för specifika grupper

Trots den generella balansen på bostadsmarknaden finns det fortsatt ett underskott för vissa grupper. Ungdomar i Uppvidinge och Växjö kommuner har svårt att hitta bostäder, och det finns en brist på anpassade bostäder för länsbor med funktionsnedsättning i flera kommuner.

– Det är viktigt att förbättra möjligheterna för ungdomar och personer med funktionsnedsättning att hitta bostäder och att bibehålla en hög nivå av nybyggnation för att möta framtida behov, säger Gisela.

Efter flera års högt bostadsbyggande är förväntningarna på nybyggnation inte så stora för 2024 och 2025. Orsakerna är framför allt höga produktionskostnader, svårigheter för privatpersoner att få lån och en osäker ekonomisk situation. Förväntningarna speglas även i de bygglov som beviljats, där en kraftig nedgång skett.

– I flera av länets kommuner finns det pågående och färdigställda detaljplaner så när marknaden vänder och behovet av nya bostäder ökar är vi väl rustade för fortsatt byggande, förklarar Gisela.

Konferens med fokus på attraktiva boenden i Kronoberg – nu och i framtiden

Den 19 juni bjöd Länsstyrelsen Kronoberg in länets kommuner och fastighetsaktörer till en bostadskonferens där även analysen diskuterades. Samtliga kommuner och flera kommunala bostadsföretag var på plats liksom ett antal privata företag och några föreningar inom bygg, fastighetsbranschen och arkitektbolag.

– För att öka länets attraktivitet och få fler att flytta hit är det avgörande att ha en balanserad bostadsmarknad med bostäder för alla grupper. Det är därför viktigt att denna analys görs årligen och att både offentliga och privata aktörer bjuds in för att lära av varandra och gemensamt diskutera framtiden. Bostadsmarknaden sträcker sig över kommungränserna och det är angeläget att förbättra samverkan och samordning mellan kommunerna, säger Leila Aalto, länsarkitekt på Länsstyrelsen Kronoberg.

Leila Alto och Gisela Svensson.

Länsarkitekt Leila Aalto tillsammans med Gisela Andersson, utredare och ansvarig för framtagandet av årets bostadsmarknadsanalys.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss