Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

EU beviljar miljoner till ädellövsprojekt i södra Sverige

En bokskog

Drygt 86 miljoner kronor satsas av EU i projektet LIFE´s a Beech, för att restaurera ädellövsskog i södra Sverige. Kronoberg får cirka 7 miljoner kronor av den totala budgeten att använda till 17 olika skyddade områden i länet.

– I Kronoberg ligger fokus på att skapa strukturer som liggande och stående död ved, samt hålträd och skadade träd som saknas i många av dagens bokskogar. Det är viktigt för att upprätthålla friska ekosystem och gynna alla arter som är beroende av bokskog, säger Emil Persson, naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Kronoberg.

Minska klimtförändringarnas effekter

EU-projektet LIFE’s a Beech drar i gång 1 januari 2025 och drivs av Länsstyrelsen Skåne. Det ska binda samman och förbättra de ekologiska kvaliteterna på ädellövskog i södra Sverige, minska klimatförändringarnas effekter och utveckla naturtypen både hos markägare, förvaltare och allmänhet. Det hela är ett samarbete mellan åtta partners i Sverige och Belgien: Länsstyrelsen i Skåne, Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen Kronoberg, Stiftelsen Skånska Landskap, SLU, Stiftelsen Nordens Ark, Naturvårdsverket och Sonian Forest Foundation.

240 000 ädellövsträd

Tillsammans kommer man under projektets sex år bland annat att plantera 240 000 nya ädellövträd, veteranisera 5300 träd (att få unga träd att strukturellt likna gamla) och plantera närmare 8 kilometer blommande skogsbryn för att gynna insekter.

– Detta är en unik möjlighet att ta ett samlat grepp om en viktig naturtyp som historiskt varit en av våra vanligaste. Men där det idag bara finns ett par procent kvar. Genom projektets stora europeiska nätverk har vi också en fantastisk möjlighet att både genomföra och utvärdera projektets åtgärder vetenskapligt och nå en väldigt stor målgrupp, säger Tove Hultberg, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

Fakta: Projektets huvuddelar

  • Totalt kommer projektet göra insatser i över sjuttio ädellövskogsområden i södra Sverige och Belgien, med fokus på att skapa variationsrika miljöer i tidigare produktionsskogar.
  • Genom att plantera mer skog kopplas områden ihop och skapar bättre möjligheter för arter att sprida sig, men fler träd binder också kol vilket är en viktig insats i klimatarbetet.
  • Utveckling av metoder för inventering av den sjukdomsalstrande organismen Phytophthora ska ge möjlighet att upptäcka den tidigt, både i kommersiella och skyddade skogar.
  • Skogsförvaltare och intresserad allmänhet ska få tillgång till utvärdering och metodutveckling som tas fram tillsammans med experter på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss