Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för Klimatklivet i Kronoberg

Klimatklivet.

Det senaste året kom rekordmånga ansökningar till Klimatklivet och behovet av finansieringsstöd för klimatomställning är fortsatt stor. Förutom att minska utsläppen bidrar klimatinvesteringarna till ökad självförsörjning.

Nära en tredjedel av allt stöd som Klimatklivet har beviljat sedan starten 2015 beslutades under det senaste året. Över 96 miljoner kronor, fördelat på 40 olika åtgärder, beviljades stöd i Kronobergs län det senaste året. De fyra största beviljade stöden gick till åtgärder inom transport, produktion av biogas och plaståtervinning.

– För att klara klimatomställningen i Kronoberg krävs fortsatt stora investeringar i klimatåtgärder. Vi ser att Klimatklivet bidrar till omställningen genom att exempelvis minska behovet av import av fossila bränslen och genom energieffektiviseringar inom industrin, säger Anna Gilius, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen Kronoberg.

Mycket tyder på att vi nu är på väg in i en lågkonjunktur vilket kan innebära att investeringsstöd blir ännu viktigare för att klimatinvesteringar ska bli verklighet.

Klimatklivet prioriterar lantbruket

Behovet av klimatinvesteringsstöd är stort inom jordbruket. Investeringsstödet går bland annat till produktion av el från biogas, energikonvertering av värmesystem och elektrifiering av arbetsmaskiner.

Sammantaget bidrar dessa investeringar till en ökad självförsörjningsgrad i länet. I rådande omvärldsläge, med energikris och det ryska anfallskriget mot Ukraina, ses en ökad självförsörjningsgrad som en viktig del av robustheten. Detta gör att klimatomställningen delvis fått nya motiv och även fortsättningsvis kommer klimatinvesteringar inom lantbruket vara viktigt.

De största vinsterna finns inom biogas och cirkulära flöden

De åtgärder som minskar utsläppen mest är inom områdena biogas och cirkulära flöden.

– EU:s så kallade avfallstrappa visar att vi i första hand ska förebygga att avfall skapas, i andra hand återanvända material, därefter återvinna, energiåtervinna och i sista hand deponera. Vi har bland annat gett stöd till ett företag som jobbar med återvinning av plast som annars hade gått till förbränning. Det minskar utsläppen rejält att ta det steget i avfallstrappan, säger Anna Gilius.

Naturvårdsverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Resultat i Kronoberg

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, metall och textil.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat sammanlagt 13,5 miljarder kronor i stöd till totalt 5 208 klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering ska totalt 32,4 miljarder kronor investeras. Den additionella utsläppsminskningen per år, det vill säga den utsläppsminskning som kommit till stånd tack vare Klimatklivet, beräknas vara 2,6 miljoner ton koldioxid per år.

Medlen kommer till största delen från EUs återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona.

Länsstyrelsen tar emot ansökningar och skickar dem vidare till Naturvårdsverket tillsammans med ett eget yttrande. Naturvårdsverket prövar ansökningarna och beslutar om stöd.

Klimatklivets samlade resultat, Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss