Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av miljömål visar på viktiga men otillräckliga insatser

Miljömålen, illustration Tobias Flygar.

Den 31 mars redovisade Naturvårdsverket den årliga nationella uppföljningen av miljömålen till regeringen. Rapporten visar att många myndigheter gör små och stora insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

De svenska miljömålen följs upp varje år både på regional och nationell nivå. Länsstyrelserna sammanställer den regionala bedömningen, som också är ett underlag till den nationella uppföljningen som Naturvårdsverket nu lämnat till regeringen.

Fokus i uppföljningen ligger på statligt initierade insatser för att nå målen. Utvecklingen i riket bedöms vara positiv för två miljökvalitetsmål, neutral för nio, negativ för fyra och oklar för ett.

I Kronobergs län är trenden för miljömålen om luft, grundvatten och våtmarker positiv. Frisk luft och Ett rikt odlingslandskap bedöms vara nära att nås till 2030. Den förnybara energiproduktionen från sol och vind ökar kraftigt. Det finns stora utmaningar i omställningen till en hållbar livsstil.

  • Försurningen är fortfarande ett av länets största miljöproblem. Nästan hälften av länets sjöar är försurade.
  • Fler föroreningar upptäcks i miljön, exempelvis områden förorenade av PFAS, högflourerade ämnen.
  • Utvecklingen för den biologiska mångfalden har inte förbättrats i den omfattning som krävs för att nå nationella och internationella mål och åtaganden.
  • Luftkvaliteten är relativt god i länet. Halterna av partiklar i tätorterna har minskat och förhoppningsvis stannar de på låga nivåer även efter coronapandemin. Hushållens vedeldning förmodas att öka och riskerar att bli ett kommande hälsoproblem.
  • Ett rikt odlingslandskap bedöms vara nära att nås. Det är en mer positiv bedömning jämfört med 2021 då arealen jordbruksmark inte längre minskar lika mycket.

Mer om de svenska miljömålen och hur uppföljningen sker:

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) Länk till annan webbplats.

I januari överlämnade Naturvårdsverket även en fördjupad utvärdering till regeringen av möjligheterna att nå miljömålen:

Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 2023 (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Miljömålsuppföljningen i Kronoberg:

Kronobergs län - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (rus.se) Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål

Miljömålen består av:

  • Ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen
  • 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till
  • Ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss