Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 9, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Företagen efterfrågar fortfarande tydliga planeringsförutsättningar.
 • Fördröjda besked om elprisstöd till elintensiva företag skapar fortsatt oro.
 • Civilsamhället lyfter det stora behovet av stöd till både ukrainska flyktingar och övriga och vill se mer stöd av myndigheterna.

Påverkan på barnomsorg och skola

 • Ingen förändring.

Påverkan på näringslivet

 • Vecka 6 rapporterades om varsel, konkurser och om att delar av företag läggs ned. Det handlar om varsel på fyra företag i länet, från ett par enstaka personer till uppåt 70-tal personer på något annat ställe.
 • Tre företag inom livsmedel-och byggbranschen lägger ned sina verksamheter. Ett företag inom byggbranschen stänger ned delar av sin verksamhet. Ytterligare exempel på företag som är utsatta finns inom möbelindustri, kyldiskindustri och IT-konsulter.
 • Många företag har svårt att planera och budgetera samt att lämna priser på förfrågningar eftersom det råder osäkerhet kring hur elpriset kommer att variera.
 • Näringslivet upplever fortsatt att de är utsatta för orättvis konkurrens mellan de olika elområdena. Det är dock fortsatt fulla orderböcker för många företag, fyra-fem månader framåt, men med begynnande avmattning.
 • Råvarubristenhar lättat de senaste månaderna. Däremot har leveranstiderna av material varierat vilket gjort att företag köpt på sig större kvantiteter, vilket innebär en påverkan av likviditeten. Någon kommun rapporterar om brist på el-material för enklare elinstallationer (till exempel viss typ av kablar).
 • Hållbarheten påverkas då risken att tulla på miljöfrågorna ökar. Den ekonomiska hållbarheten börjar bli ansträngd och företag avvaktar med investeringar som gynnar hållbarheten.

Kommunspecifikt

 • Lessebo kommun: Varsel är genomförda på företag i kommunen med hänvisning till höga elpriser.
 • Växjö kommun: ser fortsatt behov av samverkan med civilsamhället.
  Kommunen säkerställer att gruppen ukrainare får enklare tillgång till samhällsinformation via rekrytering av samhällsvägledare med ukrainsk språkkompetens. Personen ska utgå från Växjö kommuns medborgarkontor.

Påverkan på civilsamhället

 • Diakonicentrum lyfter att dagersättning 71 kr/per dag gör det svårt att klara sig. Det finns fortsatt ett stort behov av mat och hygienartiklar.
 • Det uppstår viss konkurrens mellan olika grupper om de matvaror som delas ut.
 • Personer med funktionsnedsättning behöver ofta råd om hur de ska kontakta läkare, ta sig till vårdcentralen eller information om vad de kan få hjälp med. De behöver information om och hjälp med att sätta sina barn i svensk skola eller särskola. De behöver ofta hjälpmedel som rullstol eller rollator samt reparation av sina befintliga hjälpmedel, vilket svenska myndigheter är ovilliga att göra om det inte är saker de själva har utfärdat.
 • Funkibator kan hjälpa till med information och ibland med enklare hjälpmedel. I framtiden hoppas de kunna ge råd om att söka arbete. Det vore bra om myndigheterna kunde göra mer.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Den 28/2 är det Tillsammansnätverkets möte, vilket består av branschorganisationer som ger stöd till näringslivet i länet.
 • Den 9/3 är det möte med kommunerna om energieffektivisering i storkök.
 • Den 15-16 mars kommer Länsstyrelsen tillsammans med Rädda Barnen erbjuda personal från kommuner en utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO). Det är en utbildning enligt Rädda Barnens koncept för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga i länet.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och oförutsägbara elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice-och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt