Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 5, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Inom kommunal verksamhet fortsätter arbetet med energibesparingsåtgärder.
 • Påverkan rapporteras fortsatt inom miljö och ekonomiska värden hos två kommuner samt inom liv och hälsa i en kommun.
 • Företagen efterfrågar fortfarande tydliga planeringsförutsättningar. Fördröjda besked om elprisstöd till elintensiva företag skapar fortsatt oro.

Påverkan på barnomsorg och skola

 • Kostavdelningen i en kommun rapporterar om att elever äter markant mer, särskilt på måndagar.
 • I övrigt ingen förändring.

Påverkan på civilsamhället

 • Civilsamhället möter socioekonomiskt utsatta, barnfamiljer, ensamstående och pensionärer som har ett ökat behov av stöd i och med den alltmer ansträngda ekonomiska situationen. Det handlar om stöd med matkasse, stöd i samtal med myndigheter och kläder.
 • Massflyktsdirektivet räcker inte till för att täcka behovet av stöd.
  Skyddsbehövande ungdomar från Ukraina har behov av psykosocialt stöd. Civilsamhället får rapporter från föräldrar om att ungdomarna isolerar sig från sina familjer och lever i den virtuella världen.
 • För skyddsbehövande finns behov av elektriska rullstolar, mer omfattande rehabilitering eller stödpersoner i skolan.
 • SFI uppskattas av de ukrainska flyktingar som fått möjlighet att börja.

Kommunspecifikt

 • Vaccinationstider finns nu i Uppvidinge kommun. Företag som varslar personal får besök av representanter för kommunen. Ett nytt politiskt beslut har fattats i kommunstyrelsen om redovisning av energibesparande åtgärder.
 • SFI-undervisning har startat upp för ukrainska flyktingar i Växjö kommun. Kommunen har kallat sju olika pågående projekt till möte den 10 februari, för att planera samverkan kopplat till ukrainska flyktingar.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Den 31/1 är det möte om näringslivet mellan länsstyrelsen och nätverket Business Region Kronoberg, som utgörs av näringslivsansvariga i kommunerna och Region Kronoberg.
 • Den 2/2 är det extrainsatt Regionalt råd för introduktion av den nya politiska ledningen i länet i vår civila beredskap.
 • Den 7/2 hålls ett möte för att starta upp den så kallade Kronobergsmodellen som handlar om att hantera varsel och nedläggningar. Kronobergsmodellen skapades första gången i samband med finanskrisen. På mötet deltar ledningen för länsstyrelsen, Region Kronoberg och Arbetsförmedlingen.
 • Den 15-16/3 kommer Länsstyrelsen tillsammans med Rädda Barnen erbjuda personal från kommuner en utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO). En utbildning enligt Rädda Barnens koncept för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga i länet.
 • Tillsammansnätverket har haft möte 19/1. De som medverkade är framförallt organisationer som företräder näringslivet och arbetsmarknaden. Diskussion fördes om läget i länet samt kompetensförsörjning.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och oförutsägbara elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice-och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt