Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Antalet anmälningar om solcellsparker ökar explosionsartat – regelverken behöver bli tydligare

Anmälningar om markanvändning för solcellsparker har ökat dramatiskt under senare delen av 2022 och ökningen ser ut att fortsätta. Detta är en av energikrisens effekter. Samtidigt gör otydliga regelverk att det kan vara svårt att göra snabba och rättvisa bedömningar.

Länsstyrelserna i sydlänen har gjort en gemensam kartläggning över solceller på mark, både omfattning av ansökningar, hur vi handlägger dem och synen på regelverk. Sydlänen är: Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Halland, Östergötland, Skåne, Jönköping och Västra Götaland.

– Anledningen till att vi gör detta är att vi vill hitta ett gemensamt förhållningssätt och göra det lättare och snabbare att bygga ut alternativa energikällor men också för att solcellsbranschen ska veta vad som gäller Den gröna omställningen måste göras och solkraften är en del i det arbetet, säger landshövding Maria Arnholm.

Regelverket är inte anpassat för större satsningar

– Förutom att anmälningarna är fler ser vi att många av dem omfattar allt större arealer. Nu finns anmälningar som rör upp till 550 hektar, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner, säger Martin Sjödahl, Länsstyrelsen Kronoberg, som har sammanställt rapporten.

Dagens regelverk är inte anpassade för stora solcellsparker. De behöver utvecklas, både för att länsstyrelserna ska kunna vara effektiva och för att solcellsbranschen ska veta vad som gäller.

Olika intressen står mot varandra och lagstiftningen riskerar att tolkas olika. Det behöver till exempel göras avvägningar mellan möjligheten till jordbruksproduktion och energiproduktion, båda är viktiga för vår försörjning, inte minst i kris. Andra regelverk är till exempel strandskydd vid små diken och dammar, som försvårar hanteringen i vissa regioner.

Sammanfattning av rapporten

Sammanställningen visar att

  • antalet anmälningar om solceller på mark har exploderat under slutet av 2022, och ser ut att fortsätta
  • anmälningarna omfattar allt större arealer – nu finns anmälningar som rör upp till 550 hektar, vilket motsvarar cirka 1000 fotbollsplaner
  • dagens regelverk är inte anpassade för stora solcellsparker. De behöver utvecklas, både för att länsstyrelserna ska kunna vara rationella och för att solcellsbranschen ska veta vad som gäller
  • det är flest anmälningar längst i söder – behovet är störst i elområde 4, och det är bättre förutsättningarna för solel i söder
  • det behöver göras avvägningar mellan möjligheten till jordbruksproduktion och energiproduktion, bägge delar är viktiga för vår försörjning, inte minst i kris
  • det är svåra avvägningar och det saknas erfarenheter av hur bedömningar och avvägningar ska göras
  • även andra regelverk som strandskydd vid små diken och dammar försvårar hanteringen i vissa regioner.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss