Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 3, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Inom kommunal verksamhet fortsätter arbetet med energibesparingsåtgärder, förebyggande åtgärder inom verksamheter vid eventuella elavbrott, fortsatt kontinuitetsplanering och IT-säkerhet.
 • Påverkan rapporteras inom miljö- och ekonomiska värden samt av någon kommun inom liv och hälsa.
 • Företagen efterfrågar fortfarande tydliga planeringsförutsättningar. Fördröjda besked om högkostnadsskydd för företag skapar fortsatt oro.

Näringsliv

 • Påverkan ser olika ut i länets kommuner, generellt råder en avvaktan i att investera och anställa personal på grund av graden osäkerhet som råder. De företag som riktar sig direkt mot konsumenterna är påverkade. Råvarubristen har dock lättat.
 • Det rapporteras om fulla orderböcker och samtidigt har nyproduktion av bostäder i princip stannat av. Det signaleras om varsel inom företagen kopplat till bostadsbyggande.
 • Varsel och nedläggning hos företagen rapporteras om från tre av länets kommuner. Samtidigt finns i länet kompetensbrist inom flera branscher där utbildningsinsatser från Arbetsförmedlingen skulle kunna matcha arbetskraft när varsel sker, vilket efterfrågas av länets aktörer och näringsliv. Arbetsförmedlingen får inte göra insatser under varselperioden utan först när arbetslösheten inträffar. Detta gör att länet förlorar kraft och tid i omställning. Ett annat problem för Arbetsförmedlingen är nationell upphandling av utbildning som är svår att anpassa till regionala behov.
 • En hemställan har skickats från kommunalråden i Ljungby kommun till regeringen och Länsstyrelsen Kronoberg där de vill bjuda in till principiell diskussion om strandskyddet kopplat till elförsörjningsfrågan. Hemställan utgår ifrån exemplet där dispens från strandskyddet sökts för byggande av solcellspark i Hamneda i Ljungby kommun.

Flyktingmottagande

 • Finns risk för psykisk ohälsa bland ukrainska flyktingar eftersom personer över 18 år inte har tillgång till vård.
 • En kommun rapporterar om att SFI startar upp för målgruppen, informationsbroschyrer tas fram och en annan kommun lyfter att frivilliga genomför språkcafé.

Kommunspecifikt

 • I Uppvidinge kommun finns det möjlighet att vaccinera sig mot covid -19 enbart under en av sex veckor. Uppvidinge saknas på listan över kommuner där vaccination kan göras övriga veckor.
 • Statliga myndigheter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Migrationsverkets närvaro i kommunen saknas. Det finns behov av att reda ut detta på förhand om läget försämras.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Den 15-16 mars 2023 kommer Länsstyrelsen tillsammans med Rädda Barnen erbjuda personal från kommuner en utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO). En utbildning enligt Rädda Barnens koncept för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga i länet.
 • Tillsammansnätverket har möte 19/1. De som medverkar är framförallt organisationer som företräder näringslivet och arbetsmarknaden. Diskussion förs om läget i länet samt kompetensförsörjning.
 • Den 2/2 blir det extrainsatt Regionalt råd för introduktion av den nya politiska ledningen i länet i vår civila beredskap.
 • Den 12/1 var det samverkansmöte mellan länsaktörer. Erfarenhetsutbyte om energibesparing med tema gatubelysning.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och oförutsägbara elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice-och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt