Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 51 , med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Inom kommunal verksamhet fortsätter arbetet med åtgärder för energibesparing och kontinuitetsplanering.
 • Påverkan finns inom miljö och ekonomiska värden.
 • Företagen efterfrågar fortfarande tydliga förutsättningar för planering. Uteblivna besked om högkostnadsskydd för företag skapar fortsatt oro.
 • Regionen signalerar om måttlig påverkan på liv och hälsa på grund av hög belastning på sjukvården.
 • Civilsamhället lyfter behovet av stöd med förnödenheter till massflyktingar, asylsökande samt grupper utöver dessa.

Näringsliv

 • Påverkan ser olika ut i länets kommuner. Förutom de höga elpriserna rapporteras det om påverkan på grund av drivmedelspriserna, långa leveranstider på reservdelar till VA-verksamhet (komponenter som innehåller halvledare).
 • Kommunerna lyfter att utmaningarna är störst hos de företag som riktar sig direkt mot konsumenterna och en allmän påverkan pga inflation och minskad köpkraft.
 • Sydsvenska Handelskammaren lyfter dock att det är bättre orderingångar än väntat hos länets företag.
 • Region Kronoberg informerar om att siffrorna på antalet berörda personer av varsel under oktober månad var 126 personer, vilket är högt.
 • I och med denna lägesrapport kommer uppgifter om att ännu ett företag varslar personal, denna gång i Uppvidinge kommun.
 • Det finns ett fortsatt behov av kompetensförsörjning inom länet.

Flyktingmottagande

Inget att rapportera.

Skola

Inget att rapportera.

Socialtjänst

Inget att rapportera.

Civilsamhället

 • Civilsamhället har organiserat sig väl och möter de många behov som finns. Men det är svårt att upprätthålla i längden. Civilsamhället, samt en del kommuner, har lyft en ökad psykiska ohälsa och trauma hos ungdomar från Ukraina.
 • För att volontärer i civilsamhället fortsatt ska kunna orka att ge stöd kring trauma har Länsstyrelsen, i samverkan med civilsamhället och Linnéuniversitetet, arrangerat två utbildningsdagar i traumabemötande. Även tjänstepersoner från kommuner och Migrationsverket deltog.

Covid-19

 • Någon kommun rapporterar om påverkan av covid-19 inom äldreomsorgens verksamheter och en annan kommun lyfter att de kan få en påverkan om det blir en ökad spridning av coronaviruset.

Kommunspecifikt

 • I Markaryd har kommunen sett över beredskapsplanerna om en manuell frånkoppling (MFK) skulle bli aktuellt.
 • Ljungby rapporterar om ansträngt läge och att några konkurser har genomförts.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Var tredje vecka under hösten har Länsstyrelsen samordnat digitala informationsmöten för erfarenhetsutbyte kring flyktingmottagande med anledning av Ukraina. Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna har medverkat.
 • Den 15-16 mars 2023 kommer Länsstyrelsen tillsammans med Rädda Barnen erbjuda personal från kommuner en utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO). En utbildning enligt Rädda Barnens koncept för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga i länet.
 • Tillsammansnätverket hade ett möte den 8 december. Tillsammansnätverket är en del av den beredskaps- och krismodell som tagits fram och som kallas Kronobergsmodellen. De medverkande är framförallt organisationer som företräder näringslivet och arbetsmarknaden.
 • Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med Energikontor sydost ordnade ett möte den 8 december för kommunerna i länet i syfte att byta erfarenheter om energibesparing.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och ständigt förändrade elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera.

Skillnader i elpriser skapar o rimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt