Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 49, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Inom kommunal verksamhet fortsätter arbetet med åtgärder för energibesparing och kontinuitetsplanering.
 • Påverkan finns inom miljö och ekonomiska värden.
 • Företagen efterfrågar fortfarande tydliga förutsättningar för planering. Uteblivna besked om högkostnadsskydd för företag skapar fortsatt oro.
 • Civilsamhället lyfter behovet av stöd med förnödenheter till massflyktingar, asylsökande samt grupper utöver dessa.

Näringsliv

Inget att rapportera.

Flyktingmottagande

Inget att rapportera.

Skola

Inget att rapportera.

Socialtjänst

Inget att rapportera.

Civilsamhället

 • Gruppen av skyddsbehövande från Ukraina har ett stort behov av humanitär hjälp och stöd såsom förnödenheter i form av mat, kläder och hygienartiklar. Ett behov som tillkommit under senare tid är ekonomisk hjälp med resor.
 • Resurserna räcker inte till att försörja flyktinggrupper på lång sikt och ser därför behov av att frågan lyfts inom stat och kommun. Höjd dagersättning är akut. Pengar till att kunna resa med kollektivtrafiken. Möjlighet att läsa SFI.
 • Ekonomiska svårigheter är en utmaning avseende barn från Ukraina och som kan leda till för lite hälsosam mat. Det kommer hungriga barn som söker stöd hos organisationerna. Den ekonomiska situationen riskerar leda till att sjukvårdsbesök undviks. Tonåringarna är de som mår extra dåligt.
 • Utöver massflyktingar och asylsökande på grund av ökade elpriser och matpriser finns ett ökat behov av stöd till personer och grupper. Främst är det svårt att ha råd med mat och resor.
 • Ett ökat behov av stöd finns hos barnfamiljer men även hos pensionärer. Mestadels kvinnor.
 • De som uppsöker kommunerna länet i behöver förnödenheter, sociala kontakter, stöd med svenska språket, resekostnadsstöd, stöd med jobbsökande, föräldrastöd, psykosocialt stöd, samtal och hjälp med tonåringar som blir ”hemmasittare”.

Kommunspecifikt

 • Företrädare för Uppvidinge kommun möter personal på några företag som varslat personal, samtal förs om möjligheter inom kommunen.
 • Vad gäller flyktingmottagandet planerar Växjö kommun för uppstart av svenskundervisning motsvarande SFI. ESF-carehar beviljat Växjö kommun projektmedel vilket innebär att kommunen bygger upp en delvis ny organisation med nya medarbetare, insatser och aktiviteter.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • AG Kriskom, kriskommunikatörsnätverk inom Krissamverkan Kronoberg, har återkommande möten.
 • En kunskapsdag om energi genomfördes den 21 november och hölls för säkerhetssamordnare, verksamhetsansvariga inom kommun och region och aktörer inom energisektorn. Arrangörer var länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge och Kronoberg.
 • Tillsammansnätverket har möte den 8 december. Tillsammansnätverket är en del av den beredskaps- och krismodell som tagits fram och som kallas Kronobergsmodellen. De som medverkar är framförallt organisationer som företräder näringslivet och arbetsmarknaden.
 • Torsdagen den 8 december har Länsstyrelsen Kronoberg tillsammans med Energikontor sydost ett möte för kommunerna i länet. Syftet är ett erfarenhetsutbyte om energibesparing mellan kommunerna.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och ständigt förändrade elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera.

Skillnader i elpriser skapar o rimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt