Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 47, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Arbetet fortsätter med energibesparingsåtgärder och någon kommun rapporterar att de ser resultat vid månadsvisa mätningar.
 • I en av kommunerna finns en ökad påverkan på näringslivet denna vecka.
 • En kommun lyfter att det inom kultur och fritidssektorn finns en oro för kostnadsökningar, främst i elberoende verksamheter som till exempel ishockey och hästsport. Stöd till föreningar ges, enligt politiska beslut, fram till årsskiftet och sökbara investeringsbidrag finns för att stimulera energieffektivisering.
 • Kultur och fritidsavdelningen har täta kontakter med föreningarna.
 • En kommun lyfter att de fortsatt saknar myndigheters närvaro i kommunen som till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket.

Näringsliv

 • Över lag rapporteras det om att företagen är påverkade i kommunerna men det skiljer sig även åt. En kommun rapporterar att relativt många företag märker av en orderminskning medan en annan kommun lyfter att de har fulla orderböcker.
 • En rapport från bankväsendet menar att den småländska ekonomin sammantaget kommer att krympa med 1,5 procent under 2023 (Nordea, Regionala utsikter). Även om det handlar om en enskild rapport, manar det till en oro bland länets företag då höga elpriser och prisfall på bostadsmarknaden skapar en negativ utveckling.
 • En kommun lyfter att butiker drabbas hårt av inflationen.
 • Råvaru- och komponentbrist slår över hela linjen, från råvara till komponenter. På vissa områden har det börjat att lätta med inkommande leveranser och förbättrade frakter, medan en annan kommun ser fortsatt långa leveranstider på vissa komponenter, exempelvis stål . En annan kommun lyfter att det inte är brist på råvaror, men att priserna i olika led gör att efterfrågan minskar betydligt. Två kommuner lyfter fortsatt halvledarbrist.
 • Prisökningen på energi påverkar mest jämfört med diesel och råvaror. Energidelen slår över hela marknaden. För byggnadsindustrin slår råvarudelen hårdast. Inom restaurang och livsmedel syns ett förändrat köpbeteende hos kunder.
 • Växjö kommun rapporterar om lite större varsel/nedläggningar hos två företag som säljer kapitalvaror mot konsumentmarknaden i mindre form.
 • Nuläget är, enligt en av kommunernas näringslivsutvecklare, endast en början av vad som kan komma framöver.
 • Vid den här tidpunkten är det inte fler konkurser än föregående år, däremot färre nystartade företag. När varsel ökar brukar nyföretagandet öka, så är det inte nu.
 • En rapport från bankväsendet visar att arbetsmarknaden går förhållandevis starkt, men att det finns tecken på att varseltalen kommer att öka (Nordea, Regionala utsikter).
 • Den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten påverkas hos företagen i krisen. Färre satsningar på utsläppsminskningar eftersom det handlar om att prioritera överlevnad för företagen. Kortsiktigt ser företag till ekonomiska förutsättningar men investeringar kommer att öka gällande solceller och ledbelysning enligt en annan kommun. Ett arbete måste göras så att det blir fördelaktigt, i alla lägen, att jobba hållbart rapporterar en kommun.

Flyktingmottagande

 • Då det skett en förändring i prognos och reglering för hur länge flyktingarna ska bo kvar i sina boenden finns det behov av en översyn. Vissa boenden kan vara mindre lämpliga för långvarig vistelse och behöver eventuellt bytas ut mot andra rapporterar en kommun.
 • ESF care, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, har beviljat Växjö kommun projektmedel vilket innebär att kommunen bygger upp en delvis ny organisation med nya medarbetare, insatser och aktiviteter.

Skola

Inget att rapportera.

Socialtjänst

Inget att rapportera.

Civilsamhället

Inget att rapportera.

Kommunspecifikt

 • Växjö kommun rapporterar att både material och energipriser påverkar företagen. De som redan har pågående åtaganden med fasta priser drabbas. Det råder en avvaktan i att investera och anställa på grund av ovisshet framåt. Dock går väldigt många företag fortsatt bra med fulla orderböcker i sex månader framåt.
 • I Uppvidinge kommun har de stora företagen minskat med 240 arbetstillfällen i kommunen sedan januari 2022. Avgörande är pris på råvara, el och efterfrågan på det som produceras.
 • Enligt en utskickad enkät till näringslivet i Alvesta kommun funderar 12 procent av företagen att varsla inom den närmast tiden, samtidigt som flera företag behöver anställa.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • AG Kriskom, kriskommunikatörsnätverk, har återkommande möten.
 • Den 21 november hölls en kunskapsdag om energi för säkerhetssamordnare, verksamhetsansvariga inom kommun och region och aktörer inom energisektorn. Arrangör var länsstyrelserna i Kalmar, Blekinge och Kronoberg.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och ständigt förändrade elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera.

Skillnader i elpriser skapar o rimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt