Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 45, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Fortsatt arbete med energibesparingsåtgärder, omvärldsbevakning och kontinuitetshantering.

Näringsliv

Inget nytt att rapportera.

Flyktingmottagande

 • Då det skett en förändring i prognos och reglering för hur länge flyktingarna ska bo kvar i sina boenden finns det behov av en översyn. Vissa boenden kan vara mindre lämpliga för långvarig vistelse och behöver eventuellt bytas ut mot andra rapporterar en kommun.

Skola

Inget nytt att rapportera.

Socialtjänst

 • En viss ökad belastning har märkts på socialtjänsten i två kommuner. En kommun lyfter att det på sikt finns risk för ökat behov av ekonomiskt bistånd.

Civilsamhället

 • Efter fyra veckor med föräldrastöd inom gruppen för skyddsbehövande, har observationer gjorts av att de mindre barnen mår relativt bra medan de ukrainska tonåringarna har svårare att anpassa sig. Tonåringarna saknar vänner och sammanhang och bär på tunga upplevelser. Familjen är splittrad och det finns en ständig oro för pappan och andra som är kvar i Ukraina. Stöd till dessa tonåringar skulle behövas, genom att till exempels guida dem till föreningsliv och fritidsaktiviteter, kanske starta någon stöd/aktivitetsgrupp. Men det rapporteras att i nuläget saknas ekonomiska resurser hos organisationer för detta. Behovet av samtalsstöd/stödgrupp för vuxna finns också.
 • En annan organisation lyfter att barn över 18 år inte erbjuds någon form av stöd
  och sitter ofta hemma i nästintill total inaktivitet. Behoven rent generellt är mer vård, hjälpmedel, aktiviteter och skola än vad massflyktsdirektivet tillåter.
 • Dagersättningen i nuläget räcker inte till de basala behoven såsom mat och
  kläder. Psykisk ohälsa ökar när personer och barnfamiljer från Ukraina flyttas runt. Här kan exempelvis ytterligare stöd behövas från Migrationsverket, kommunen och Länsstyrelsen.
 • Enligt en organisation finns det en efterfrågan på humanitär hjälp till vinterkläder, mat, cykel, mobiltelefon och så vidare utöver massflyktingar och asylsökande med anledning av det ökade el- och matpriset. Mycket få har råd att ta bussen någonstans, utan är fast på den ort där man blivit placerad.
 • Två organisationer lyfter att de främst möter barnfamiljer.
 • Det stöd som efterfrågas handlar om allt från humanitär hjälp, psykologisk hjälp, jobb, svenska kontakter och vänner, föräldrastöd, IT teknik som kan vara kostsam att köpa, fysisk träning och stöd som inte inryms i massflyktsdirektivet.

Kommunspecifikt

 • I en kommun har ESF projektet kopplat till ukrainares etablering inom utbildning och arbete startat och kontakt hålls med projektägaren Växjö.
 • En kommun minskar ned gatubelysningen med en timma per dygn och minskar tiden för juldekorationer i gaturummet till sex veckor.

(ESF - Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige)

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • AG Kriskom, kriskommunikatörsnätverk, har återkommande möten.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och volatila elpriserna leder eventuellt till fler varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera.
Skillnader i elpriser skapar o rimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice och småföretag och i förlängningen på kommunerna.
Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt