Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kulturhistoriska värden berikar miljön där vi bor, arbetar och lever

Den 27 oktober, bjöd Länsstyrelsen Kronoberg in till årets Kulturmiljödag. Drygt 100 personer hade samlats för att få inspiration, kunskap och utbyta erfarenheter. "Gestaltad livsmiljö – kulturmiljövärden gör helheten rikare” var temat för dagen.

Begreppet gestaltad livsmiljö handlar om en helhetssyn på utformningen av platserna där vi bor, arbetar och lever våra liv. Arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö ska ses som ett sammanhållet område. Människors liv både i staden och på landsbygden påverkar och påverkas av sin omgivning. Årets kulturmiljödag fokuserade på hur kulturmiljön bidrar till den gestaltade livsmiljön.

– I utformningen av våra miljöer både i stad och på landsbygd är det viktigt att lägga omsorg på gestaltningen, säger Heidi Vassi, länsantikvarie på Länsstyrelsen. Det som redan finns på en plats behöver vi bli bättre på att se som en tillgång. Vi behöver ta tillvara kulturhistoriska värden i planeringen och när det byggs. Med årets tema vill vi lyfta möjligheten att skapa variationsrika vardagsmiljöer som vi alla vill leva och bo i.

Förmiddagen

Förmiddagen inleddes med ett samtal med Mark Isitt, arkitekturkritiker, om hur vi alla påverkas av samhällets förändringar och av hur vår omgivning ser ut. Kulturmiljö är en viktig del i den gestaltade livsmiljön. Tillsammans med god arkitektur, form, design och konst kan variationsrika miljöer skapas.

Sedan berättade Anders Berensson, arkitekt om projektet ”Tibro Train Tracks”, där medborgardialog var en viktig del när det övergivna spårområdet i Tibro kommun skulle få nytt liv.

Därefter visades en film där Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande, redogjorde för Lessebo kommuns arbete med kulturmiljöer.

En film av Gehl Architects om stadens mellanrum visades också.

Under eftermiddagen fanns möjlighet för deltagarna att välja mellan att gå en stadsvandring eller vara med på ett seminarium.

Stadsvandringar

Årets stadsvandringar ledde till platser i centrala Växjö där det samtalades kring stadens mellanrum, hur ny bebyggelse förhåller sig till kulturmiljön och gestaltning. Tre ”stationer” besöktes – den gamla persiennfabriken, Bländapassagen samt det nya kommunhuset med station.

Vid gamla persiennfabriken fanns Sebastian Gårdendahl, planeringsarkitekt, Växjö kommun på plats. Samuel Palmblad, Kulturparken Småland AB, berättade om Bländapassagen och Henrik Wibroe, stadsarkitekt, Växjö kommun, talade om kommunhuset och stationen.

Seminarier

Bymässa 2030 och Ödehusprojekt

Seminariet handlade bland annat om aktiviteter för att öka länets attraktionskraft. Till exempel Bymässa 2030 som vill utveckla vardagsliv och livsmiljöer i byar och Ödehusprojektet som syftar till att fler tomma hus ska få invånare i Lessebo kommun.

Kulturarv som resurs i stadsutveckling

Här fick vi veta mer om kulturarvet som resurs i stadsutveckling och frågan ställdes om kulturarv och arkeologi kan bidra till hållbar stadsutveckling?

Att tillföra ny bebyggelse i kulturmiljö

God bebyggd miljö innebär bland annat att ta tillvara befintliga kulturmiljöer och att integrera dem i ny bebyggelse. En kulturmiljö av riksintresse ställer till exempel krav på att kulturmiljöns värden inte får försvinna eller förvanskas.

Gröna stadsrum

Parker och grönområden är en del av kulturarvet som innehåller ett biologiskt kulturarv. Seminariet handlade bland annat om grön struktur och gestaltning av stadsrummet samt om modellen ”Fria eller fälla”, en vägledning för att underlätta arbetet med träd i offentliga miljöer.

Målgrupp

Kulturmiljödagen riktar sig till politiker och tjänstepersoner i kommuner, myndigheter samt privata aktörer och organisationer inom besöksnäring, fastighetsbolag med flera.

Deltagare på gruppbild

Från vänster, översta raden, Göran Svantesson, stadsträdgårdsmästare, Växjö kommun, Veronica Trygg, byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Kronoberg, Leila Aalto, länsarkitekt, Länsstyrelsen Kronoberg, Olof Björkmarker, kommunikations- och marknadschef, Lessebo kommun, Neira Dedic, nämndsekreterare/utredare, Lessebo kommun, Rebecca Martinsson, gruppchef för översiktlig planering, Växjö kommun, Ulrika Söderström, doktorand, Linnéuniversitetet, Eva Haraldsson, projektledare, Region Kronoberg, Henrik Wibroe, stadsarkitekt, Växjö kommun, Sebastian Gårdendahl, planeringsarkitekt, Växjö kommun, Heidi Vassi, länsantikvarie, Länsstyrelsen Kronoberg, Mark Isitt, arkitekturkritiker, Anders Berensson, arkitekt och Samuel Palmblad, byggnadsantikvarie, Kulturparken Småland AB.

Kontakt

Landshövding

Maria Arnholm

Besöksadress

Kungsgatan 8

Postadress

351 86 Växjö

Organisationsnummer

202100-2296

Följ oss