Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 43, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • En kommun rapporterar att även kommunal verksamhet börjar påverkas på grund av den ekonomiska situationen med inflation och höjt ränteläge. En annan kommun lyfter att det är en måttlig påverkan på samhällets funktionalitet på grund av det allmänna läget inom privat sektor.
 • Informations-och diskussionsmaterial kring energieffektivisering ges som APT-material för respektive arbetsgrupp att gå igenom under november månad i en kommun. I en annan kommun minskas gatubelysningstiden med 30 minuter morgon och kväll, samt att de sänker inomhustemperaturen med en grad (inte hos äldreomsorg och förskolor) och begränsar julbelysning.

Näringsliv

 • En kommun uppger att företag inom restaurangbranschen drabbas hårdare än andra.
 • Företag som säljer tjänster har inte drabbats kostnadsmässigt så mycket än. Dock är deras kunder avvaktande. De mindre livsmedelsbutikerna, som tillhör större kedjor, har elavtal genom dessa.
 • Stora varselnedläggningar på två företag i Växjö kommun (företag som säljer kapitalvaror). Ett större företag i Uppvidinge kommun har varslat 25 personer och tidigare sagt upp avtal med bemanningsföretag.

Flyktingmottagande

 • Hos flyktingar finns en ökad oro kopplat till privatekonomin på grund av beslut att dra in gratis bussresor. Efter uppstartsmöte i en kommun, om psykisk ohälsa, har insatser planerats i samverkan för att till exempel höja kompetens hos personal och volontärer. En kommun har fått ESF ansökan för insatser för ukrainares inträde på arbetsmarknaden beviljad.

Skola

Inget att rapportera.

Socialtjänst

 • Noterat en viss ökad belastning på socialtjänsten i två kommuner.

Kommunspecifikt

Inget att rapportera.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Nästa regionala lägesbild är den 8 november.
 • AG Kriskom, kriskommunikatörsnätverk, möte var fjärde vecka.

Genomfört

 • 17/10 aktörer från länet deltog i energimöte i Kristianstad och Nässjö
 • 18 /10 Samverkansmöte genomförts för kostnadsläge kopplat till energi för jordbrukare på Residenset.
 • 20/10 Regionalt råd med högstaledningarna i länet

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och volatila elpriserna stoppar redan idag produktionen och inom kort leder det till fler varsel och eventuellt konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Skillnader i elpriser skapar orimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice-och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn-och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt