Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 41, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

  • I lägesbildsrapporterna lyfts främst delar kopplat till de höga elpriserna. Kommunerna och regionen arbetar med inventering av elförbrukning, kontinuitetshantering, kalkylberäkningar utifrån olika elkostnadsscenarion och åtgärder för energibesparingar. Även den ekonomiska situationen med inflation, höjt ränteläge och medföljande konsekvenser diskuteras hos kommunerna.
  • Behov av samverkan regionalt handlar om att fortsatt diskutera samhällssäkerhet samt att se över om länet kan nå samsyn med likartad hantering av energiåtgärder för att minska energiförbrukningen i offentlig miljö.

Näringsliv

  • I Kronobergs län finns en mycket omfattande andel elintensiv tillverkningsindustri med mycket hög andel av arbetstillfällen. Företag som är motorn i många små samhällen riskerar konkurs inom 2-4 månader om elpriserna fortsätter på höga nivåer. Region Kronoberg rapporterar att länets lanthandlare visar akut behov av stöd i närtid på grund av skenande energipriser. I senaste avstämningen inom nätverket Business Region Kronoberg lyfts restaurang- och dagligvaruhandelns utsatthet då de ofta har små marginaler och känslighet för prisökningar. Inom byggbranschen handlar utsattheten fortsatt om att vissa varor blivit både dyrare och svårare att få tag på.
  • Nästa lägesrapport från näringslivet kommer den 25 oktober.

Flyktingmottagande

  • Flyktingmottagandet hanteras i ordinarie verksamhet. En kommun gör ansökan till Europeiska socialfonden i Sverige för insatser för ukrainare kopplat till inträde på arbetsmarknaden och en annan kommun har planerat in ett initialt möte för att diskutera psykisk ohälsa kopplat till målgruppen från Ukraina.
  • En kommun lyfter att de ser en ökad belastning på personal och resurser i socialtjänsten. I annan kommun hanteras uppkomna lagfrågor om vad som gäller kopplat till barn- och massflyktsdirektivet hos socialtjänsten.

Skola

  • Rekrytering av studiehandledare och modersmålslärare fortsätter i två kommuner.

Socialtjänst

Inget att rapportera.

Kommunspecifikt

  • I Markaryd har delar av krisledningsstaben aktiverats för analys av energibesparingar kopplat till effektbrist och markant ökade kostnader 2023.
  • I Uppvidinge ges löpande information till medarbetare om förebyggande av covid-19 då en hel del fall förekommit i kommunen.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

Måndagen den 17 oktober deltar aktörer från länet i energimöte i Nässjö och Kristianstad.
Den 18 oktober genomförs ett samverkansmöte på residenset gällande kostnadsläget kopplat till energi för jordbrukare.

Nästa regionala lägesbild är den 25 oktober, därefter tisdagen den 8 november.

AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk, (möte varannan vecka jämna veckor). Nästa möte 18 oktober.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och volatila elpriserna stoppar redan idag produktionen och inom kort leder det till fler varsel och eventuellt konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Skillnader i elpriser skapar orimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice-och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn-och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt