Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 39, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varannan tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Några kommuner rapporterar att det är en mindre påverkan inom den kommunala verksamheten vad gäller flyktingmottagandet. En kommun lyfter att de fått många anvisningar i närtid och att stort arbete pågår för att iordningsställa bostäder.
 • Elpriserna börjar ge en viss påverkan även på den egna verksamheten hos flera av kommunerna. Det sker arbete med inventering av elförbrukning och åtgärder för energibesparingar. Det som diskuteras i hög grad just nu är höjda elpriser och påverkan på både kommunen, näringslivet och privatpersoner.

Näringsliv

 • Övergripande om påverkan på näringslivet på grund av elpriserna. Samtliga drabbas av högre kostnader för energi. Oron är stor från näringslivet utifrån hotet om nedsläckning och de höga elpriserna. Just nu råder en väldigt stor avvaktan i att investera och anställa folk eftersom det råder stor osäkerhet. En kommun rapporterar om att det kommer energifrågor från mindre företag medan många större företag har vidtagit åtgärder för att minska sina elkostnader.
 • Enligt nätverket för Business Region Kronobergs rapporterar energikontoren om ökat tryck från näringslivet gällande energirådgivning. I kommunerna pågår det olika initiativ för att stötta företagen i de förberedelser man behöver göra inför vintern. I de kommuner som har egna energibolag krävs mer beredskapsarbete.
 • Kulturverksamheter är bekymrade över höga elräkningar. Idrottsverksamheter och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor likaså. Det kan i vissa fall vara ovisst om de kan klara ekonomin så att verksamheten kan fortsätta även när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv. Den idag relativt tillgängliga kommersiella servicen i Kronoberg är hotad med koppling till små butiker/lanthandlare som även tillhandahåller samhällsservice såsom apotek- post och paket- och betaltjänster.
 • Fortfarande är det problem med leverantörskedjor gällande råvarobrist/komponentbrist till viss del, det ser dock bättre ut än tidigare. Några av kommunerna lyfter att det är prisnedgångar inom råvarumarknaden, för tex byggmaterial och stål.
 • Kommuner signalerar om kommande varsel på grund av arbetsbrist. Det rapporteras inte om konkurser i denna förfrågningsomgång. Entreprenörer inom bygg och anläggning talar om att det kommer bli i princip omöjligt att starta projekt då slutpriset blir alldeles för högt mot marknaden.
 • Gällande socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbarhet görs det avkall kring en del investeringar, exempelvis en övergång till mer energibesparande åtgärder som solceller. En kommun ser en ökning av antalet elräkningar som hamnar hos inkasso och Kronofogden jämfört med föregående år. En kommun lyfter att miljö- och byggnadsförvaltningen ger information till företag som hör av sig kopplat till hållbarhet.

Flyktingmottagande

 • En kommun rapporterar att de har kostnader för utrustade lägenheter för anvisade flyktingar och som nu står tomma. Kommunen saknar information från Migrationsverket om dessa ska användas.

Skola

 • Ingen förändring i de flesta fall, någon rapporterar om bra tillgång på resurser medan en annan kommun aktivt söker efter lärare som kan ha fjärrundervisning.
 • I de flesta kommuner finns inte något behov av insatser. I en kommun får vårdnadshavare skicka in anmälan om skolgång som vanligt.
 • En kommun rapporterar att de har svårt att ta emot fler elever inom vissa geografiska områden då skolorna är fulla.
 • En kommun genomför en särskild insats och skickar brev och för samtal för att erbjuda undervisning.

Socialtjänst

Inget att rapportera.

Kommunspecifikt

 • I Lessebo tar pappersbruket dagligen ett nytt beslut om eventuell produktion.
  Utifrån inventering av elförbrukningen och efter sammanställning kommer en kommun att gå ut med information med en uppmaning om att spara på elen, med tillhörande tips på praktiska åtgärder.
 • I en kommun sker tät avstämning av läget om mottagande av anvisade flyktingar enligt
  massflyktsdirektivet och information till företagare om energibesparande åtgärder.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

Nätverket VÄV Kronoberg tillsammans träffades den 22 september för att bland annat skapa en behovsbild kopplat till traumabearbetning samt hur samverkan kan ske kopplat till detta.

Den 28 september genomförs ett möte med kommunernas integrationssanvariga,
Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Den 29 september genomförs ett möte med kommun och regionledningen angående energisituationen.

Nästa regionala lägesbild är den 10 oktober, därefter den 25 oktober.

AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk, (möte varannan vecka). Nästa möte 4 oktober.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och växlande elpriserna stoppar redan idag produktionen och inom kort leder det till fler varsel och eventuellt konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Skillnader i elpriser skapar o rimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på samhällsservice och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Utöver ovannämnda ser vi risken för en växande påverkan på kulturverksamheter och fritidsaktiviteter där barn och ungdomar drabbas. Det är ovisst hur dessa verksamheter ska klara ekonomin när det blir allt kallare och säsongen för inomhusidrotterna i exempelvis ishallar, tennishallar och gympahallar är som mest intensiv.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt