Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 38, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

Inget övrigt avvikande förutom att en kommun rapporterar att de får fler frågor från invånare och företagare om de ökande elkostnaderna. Det finns även frågor om Styrel Länk till annan webbplats. hos näringslivet rapporterar någon kommun.

Energifrågan i kommunal verksamhet

Inget att rapportera.

Näringsliv

  • Nätverket för länets lantbrukare ställer frågan om det finns andra krisåtgärder, liknande vid pandemin, med uppskov av kostnader och så vidare och som kan dämpa konsekvenserna i väntan på eventuellt andra stöd för elpriset?
  • Rapportering från länets mindre lanthandlare har gjorts till Region Kronoberg där de lyfter att rådande situation med extrema elpriser gör att de befinner sig i ett akut läge. Elpriset lyfts som ett av det största hotet någonsin sedan 20 år tillbaka som handlare. Elpriserna innebär att butiker kommer att gå ut till försäljning eller mot nedläggning, företag som inte har bundna avtal eller där avtal löper ut vid årsskiftet rapporterar att de inte kan klara fortsatt verksamhet. Utvecklingen framåt och investeringar stannar upp, det handlar om en kort horisont och defensiv inriktning framåt.
  • Det lyfts att det är svårt att upprätthålla samma sortiment. Frysar stängs ned, vilket innebär minskat utbud och även begränsad personaltid. Elprisernas direkta påverkan på verksamheten i kombination med minskade plånböcker hos enskilda ger försämrad försäljning som följd. Företag utan likviditet klarar sig sämre. Signalen är att det är akut för denna grupp, precis som en hel del andra företag. Tidshorisonten är kort innan företag börjar närma sig konkurs.
  • Länet har inte en storskalig livsmedelsindustri men de lantbrukare som finns i länet påverkas av en rad faktorer där de höga elpriserna är en av dem. Påverkan ser olika ut för olika lantbrukare, beroende på bransch och hur de arbetar, med konventionellt jordbruk eller om de satsat på solceller sedan innan eller bedriver ekologiskt jordbruk. De som odlar ekologiskt har inte kostnader för handelsgödsel (som är mycket dyr och svår att få tag på) som används i konventionellt jordbruk, däremot vänder sig kunderna till konventionella produkter på grund av de höga priserna för ekologiska produkter. De företag som är självförsörjande klarar sig bättre. Krisstöd finns att söka för jordbrukarna.
  • Möten mellan kommuner och näringsliv genomförs.

Flyktingmottagande

Inget att rapportera.

Skola

Inget att rapportera.

Socialtjänst

Inget att rapportera.

Kommunspecifikt

Inget att rapportera.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk, (möte varannan vecka)

Samlad bedömning

Ingen förändrad bedömning av påverkan på skyddsvärdena sedan förra lägesbilden.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt