Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 37, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Krigets påverkan på ekonomin med bland annat höga energikostnader märks alltmer i samhället. Det rapporteras om ytterligare försämringar för näringslivet på grund av elpriserna och någon kommun rapporterar om att det även slår hårt mot kommunal verksamhet. Skolorna fungerar i stort bra men det finns viss utmaning med modersmålslärare och studiehandledare.

Energifrågan i kommunal verksamhet

 • En kommun har påbörjat sammanställning av elförbrukning inom den egna verksamheten för att ha en grund för kommande nödvändiga åtgärder. Påverkan inom miljö och ekonomiska värden är måttlig hos den egna verksamheten men i och med att företag i kommunen är hårt drabbade känner enskilda stor oro.

Näringsliv

 • Det rapporteras om ytterligare försämringar avseende elförsörjningsfrågan. Fler större företag har stoppat sin produktion och fler uppsägningar är att vänta anger en annan kommun.
 • Även mindre livsmedelsföretag påverkas samt företag som startat upp sin verksamhet precis innan pandemin.
 • En kommun lyfter att energikostnader inte enbart står i fokus för näringslivet utan även ökande priser på råvaror.
 • Möten mellan kommuner och näringsliv genomförs.

Flyktingmottagande

 • En kommun har saknat information från Migrationsverket då familjer med barn som har behov av särskilt stöd anvisats till kommunen. Det har påverkat möjligheterna till ett bra mottagande.
 • En kommun bjuder in civilsamhället för att visa på ”ortens utbud” vid mottagande av skyddsbehövande.

Skola

 • En kommun lyfter att det finns tillgång till personal på skolorna så pass att det fungerar. Däremot är utmaningen modersmålslärare och studiehandledare då elever placeras på många olika skolor och det då går åt mycket tid till förflyttning.
 • En kommun berättar att de har ett närvaroteam som arbetar tillsammans med elever som har hög frånvaro.

Socialtjänst

 • Belastningen varierar mellan kommunerna. Några kommuner rapporterar att arbetsbelastningen ökat och i ett av fallen handlar det om att det skett en ökning av placeringar och att det finns svårigheter med personalförsörjning.
 • En annan kommun uppger att det är avtagande belastning då samtal från oroliga ukrainare har minskat.

Kommunspecifikt

 • En kommun har gett uppdrag till det kommunala energiföretaget att utreda elrelaterade konsekvenser av krisen samt föreslå åtgärder för att möta den.
 • En kommun har avstämningar med näringslivet och information om energibesparande åtgärder.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk, (möte varannan vecka)
 • Tillsammansnätverket (näringsliv) har haft möte 13 september.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och instabila elpriserna stoppar redan idag produktionen. Inom kort leder det till fler varsel och eventuellt konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Skillnader i elpriser skapar orimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på service- och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt