Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 36, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • De extrema och oförutsägbara elpriserna har allt större påverkan på näringslivet och kommuner.
 • Civilsamhället rapporterar om behov av resurser (personal och tolkar) för att genomföra traumasamtal med personer från Ukraina. I övrigt inga avvikelser på ordinarie frågor från länets kommuner.

Näringsliv

 • Redan idag står produktionen stilla på tillverkningsföretag beroende på elpriser. Arbetstider läggs om. Utan åtgärder är varsel och konkurser ett faktum hos företagen.

Är det några branscher/ typ av företag som drabbas hårdare?

Företagens möjligheter att ta ut elkostnaden hos kunderna är inte långsiktigt hållbar. En kommun lyfter att det är företag som har åtaganden med fasta priser som drabbas hårt. En annan lyfter att det är tillverkning och restauranger. En kommun rapporterar om stora företag som är elintensiva i produktionen som drabbas hårt. Länsstyrelsen bedömer att elberoende industri drabbas hårdast. Det gäller till exempel gasproducenter (syrgas, kvävgas), plåt-, plast-, pappers-och livsmedelsindustri.

Finns det branscher eller företag som är opåverkade?

De företag som säljer tjänster har inte drabbats kostnadsmässigt så mycket än. Det finns en oro att deras kunder avvaktar att köpa.

Råder det råvarubrist/komponentbrist och i så fall på vilka?

En liten förbättring vad gäller komponenter rapporterar två kommuner.

Vilken prisökning påverkar mest vad gäller energi, diesel och råvaror?

Den prisökning som påverkar mest är utan tvekan elpriserna. Oförutsägbarheten i priser försvårar planering av åtgärder för företagen. Övrigt som lyfts är drivmedel, kemikalier och livsmedel.

På vilket sätt påverkas hållbarheten (ekologisk, ekonomisk, social) hos företagen av krisen?

Den ekonomiska hållbarheten påverkas framförallt hos elberoende företag. Det är främst en ekonomisk påverkan men även social då anställda och ledning redan nu börjar fara illa av ovisshet inför framtiden på grund av elpriserna. Det finns företag som stoppat produktion och som har lagt om arbetstiden för personal. I längden påverkas sociala hållbarheten på grund av permitteringar. Företag lyfter vikten av att det måste bli lika fördelaktigt i alla lägen att jobba hållbart.

Extrema prisskillnader inom landet upplevs som orimliga och orättvisa och leder till minskat ansvarstagande och sämre sammanhållning. Vi förutspår negativa konsekvenser för miljö och sociala förhållanden när företagen lägger ned eller flyttar produktion. Företag på små orter drabbas med risk för följdeffekter på småföretag och service.

Civilsamhället

 • En organisation rapporterar om behov av stöd för att personer inte ska ryckas upp från kommun där de etablerat kontakter med specialistvård, primärvård, hjälpmedelscentraler, arbetsterapeuter i och med en kommunplacering av Migrationsverket. Det finns behov av att Migrationsverket prioriterar personer med funktionsnedsättning vad gäller kommunplaceringen.
 • Civilsamhällets organisationer lyfter oro för att personer från Ukraina erbjuds arbeten som försätter dem i prostitution och människohandel.
 • Det finns ett behov av samtalsterapi på grund av traumatiska händelser, där civilsamhället försöker tillgodose behovet men resurserna inte räcker till. Personalen behöver själva bearbeta de berättelser de får höra samt att det finns ett stort behov av tolkresurser.

Kommunspecifikt

 • En kommun rapporterar om att varsel är på gång och inhyrd personal lämnas tillbaka.
 • Två kommuner har företag som stoppat produktion, en kommun uppger att företag lagt om sina arbetstider.
 • En kommun rapporterar om att de höga energipriserna leder till minskad eller utebliven lönsamhet på sikt.
 • En kommun rapporterar om att entreprenörer inom bygg- och anläggning uppger att det kommer bli i princip omöjligt att starta projekt då slutpriset blir alldeles för högt mot marknaden.
 • En kommun rapporterar om stoppad produktion, uppsagda avtal, att företag tackar nej till kontrakt, avslutar provanställningar och planerar för att stänga fabriker och för minskad personalstyrka.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 5/9 Landshövdingen träffar företag som påverkas av elpriserna från fyra kommuner.
 • 6/9 Samordningsmöte om elpriser med landshövdingarna i sydlänen.
 • 13/9 Tillsammansnätverket (näringsliv) 13 september.
 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk, (möte varannan vecka).

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en betydande påverkan. Bedömningen görs utifrån rapporter från företag och kommuner. De höga och oförutsägbara elpriserna stoppar redan idag produktionen. Inom kort leder det till varsel och konkurser. Oförutsägbara villkor för företagen leder till ovisshet och svårigheter att agera. Skillnader i elpriser skapar orimliga konkurrensförhållanden inom landet. Oro skapas på företag hos personal. Industriföretag i små kommuner drabbas med uppenbar risk för följdeffekter på service- och småföretag och i förlängningen på kommunerna.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt