Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 35, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner som rapporterar beskriver att det inte är några större avvikelser angående Ukraina, men att de extrema elpriserna fortsatt har stor påverkan på näringslivet och kommunen.
 • Regionen rapporterar att det är ett ansträngt vårdplatsläge. 20 patienter inlagda på sjukhus med covid-19. Ingen inlagd på IVA.

Socialtjänst

 • En kommun rapporterar att de det finns en oro inför den fortsatta vaccineringen av covid-19 för att kunna vaccineras på orten då vårdcentraler har varit stängda under långa tider.

Näringsliv

 • Flera kommuner rapporterar fortsatt att de extremt höga elpriserna har stor påverkan på näringslivet.

Skola

 • En kommun rapporterar att det är ont om platser på flera skolor.

Flyktingmottagande

 • En kommun rapporterar att det planeras för att med hjälp av medel från Europeiska socialfonden stärka upp den kommunala organisationen runt flyktingarna.

Kommunspecifikt

 • En kommun rapporterar om att de större tillverkningsföretagen har en stor oro för den nära framtiden utifrån de höga elpriserna. Ett företag planerar att varsla 75 personer på grund av höga råvarukostnader.
 • En kommun har problem att tillsätta personal på grund av att det finns problem med att få utdrag ur belastningsregistret från Polismyndigheten.
 • En kommun samverkar mellan kommun och näringsliv för att kunna erbjuda sysselsättning till nyanlända.
 • En kommun rapporterar att det finns ett stort behov av intern samverkan och även med Migrationsverket, bostadsbolag och civilsamhället. De rapporterar även att de har en stor mängd anvisningar under samma dag i september. I gruppen ingår många barn, vilket påverkar skolan.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september.
 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverket, har möte på tisdagar under hösten.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare har rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vi är i ett nytt ”normalläge”. Företagen påverkas av skenande elpriser.

Ytterligare information

Regionens sammanställning av status på näringslivet Länk till annan webbplats. uppdateras den 25:e varje månad med aktuella siffror kring bland annat arbetslöshet och nystartade företag i Kronoberg.

Kontakt