Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 34, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner som rapporterat beskriver att det inte är några större avvikelser men att de extrema elpriserna har stor påverkan på näringslivet och kommunen.
 • Regionen rapporterar att den katastrofmedicinska krisberedskapen är opåverkad och att antal vårdplatser ökar efter sommaren. Femton patienter inlagda på sjukhus med covid-19.

Socialtjänst

 • En kommun rapporterar att de fått fler flyktingar anvisade till ett boende och mottagandet fungerar bra.

Näringsliv

 • Flera kommuner rapporterar att de extremt höga elpriserna har stor påverkan på näringslivet.

Skola

 • En kommun rapporterar att alla ukrainska medborgare med barn i grundskola har gett sitt medgivande om skolgång.

Frivilligorganisationer

 • Rädda barnen rapporterar att det finns en stor social oro hos ukrainska medborgare, föräldrar och barn vad gäller omflyttning mellan kommuner.
 • Rädda Barnen rapporterar fortsatt att gruppen har behov av stöd i form av mat, hygienartiklar, kläder med mera, och även resekostnader när kollektivtrafiken inte längre är gratis. Frivilligorganisationerna har varken personella eller ekonomiska resurser för att långsiktigt göra insatser.
 • Rädda barnen rapporterar att sommarläger har anordnats för ukrainare och andra asylsökanden. Ukrainare upplever inga spänningar med andra grupper.

Kommunspecifikt

 • Inget nytt att lyfta från samtliga kommuner.

Behov av information, samverkan och åtgärder

 • Inget behov i nuläget.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september.
 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverket, har möte på tisdagar under hösten, från och med vecka 34.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en måttlig påverkan.
Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare har rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Vi är i ett nytt ”normalläge”.

Företagen börjar påverkas av skenande elpriser.

Otydliga och felaktiga besked och kommunikation från Migrationsverket gällande förutsättningar för mottagande i kommunerna gör att förtroendet för staten har påverkats negativt.

Kontakt