Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 33, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner som rapporterat beskriver att läget är lugnt och utan påverkan.
 • Regionen rapporterar fortsatt ansträngt läge inom slutenvården. Elva patienter inlagda på sjukhus med covid 19.

Socialtjänst

 • En kommun rapporterar att det finns en viss påverkan inom socialtjänst vad gäller kapacitet och bemanning.

Näringsliv

 • Inget nytt att lyfta sedan tidigare rapportering.

Skola

 • En kommun rapporterar att två elever valde att inte gå i svensk skola i våras. Vid skolstart kommande hösttermin har samtliga valt att gå i svensk skola.
 • Samma kommun rapporterar att de har tillgång till modersmålslärare på ukrainska och ryska.
 • Två kommuner rapporterar att de har tillgång till studievägledare i båda ukrainska och ryska men att rekrytering också pågår för fler anställningar.
 • En kommun ser en utmaning i att, med rätt personal, kunna möta behoven för barn med
  funktionsvariation.

Frivilligorganisationer

 • Frivilligorganisationer i länet rapporterar att gruppen har behov av stöd i form av mat, hygienartiklar, kläder med mera, samt resekostnader när kollektivtrafiken inte längre är gratis. De har varken personella eller ekonomiska resurser för att långsiktigt göra insatser.
 • Det finns signaler om att tillgången till anpassat boende för personer med funktionsvariationer är begränsat vilket får konsekvensen att personen kan behöva flytta till en ny kommun än den personen vistas och kanske även har arbete i.

Kommunspecifikt

 • En kommun uppger att det är ont om platser på flera skolor i flera årskurser. Kommunen följer utvecklingen noggrant för eventuellt överintag med hänvisning till andra skolor.
 • En kommun märker av utvecklingen med stigande priser, viss smittspridning och
  vaksamhet inom säkerhetsområdet.
 • En kommun rapporterat att de mottagit två flyktingfamiljer under veckan.

Behov av information, samverkan och åtgärder

 • Samordning av anvisningar och information från Migrationsverket är fortsatt viktigt för kommunerna. Sena eller felaktiga besked riskerar att skapa missnöje hos kommunerna. Detta understryker vikten av god samverkan och framförhållning mellan myndigheterna.
 • Det förekommer att flyktingar vill ha undantag för att man vill anvisas till den kommun man redan befinner sig i. Det är en utmaning att hantera.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september.
 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverket har möte på tisdagar under hösten, med start 23/8.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare har rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Ingen förändring har egentligen skett sedan dess, men kanske har ett nytt ”normalläge” successivt inträtt eftersom kommunerna rapporterar grönt.

Otydliga och felaktiga besked och kommunikation från Migrationsverket gällande förutsättningar för mottagande i kommunerna gör att förtroendet för staten har påverkats negativt.

Kontakt