Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 32, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

  • Kommunerna rapporterar i stort sett inget avvikande från föregående rapportering.
  • Inom socialtjänst rapporterar en kommun om covidfall på särskilda boenden.
  • Regionen rapporterar fortsatt ansträngt läge inom slutenvården. Det är nio patienter inlagda med covid-19.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september.
  • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverket, håller möten efter behov under sommaren.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Inget avvikande.

Samlad bedömning

  • Ingen förändring.

Övrigt

  • Frågan kvarstår om att otydliga och felaktiga besked och kommunikation från Migrationsverket gällande förutsättningar för mottagande i kommunerna kan påverka förtroendet negativt.

Kontakt