Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 31, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

  • Samtliga kommuner som rapporterat beskriver att läget är lugnt och utan påverkan.
  • Regionen rapporterar att hälso-och sjukvården är ansträngd på grund av semestertider. Personalsituation och vårdplatser har ansträngt läge. Rutin samt plan för handläggning av apkoppssmittade patienter har upprättats.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september.
  • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverket, håller möten efter behov under sommaren.

Socialtjänst

  • En kommun lyfter risken för minskat förtroende med anledning av att det givits felaktig info om ansvarsfördelning mellan myndigheter när det gäller ekonomisk bistånd.

Näringsliv

  • Inget nytt att lyfta sedan tidigare rapportering.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Samordning av anvisningar och information från Migrationsverket är fortsatt viktigt för kommunerna. Sena eller felaktiga besked riskerar att skapa missnöje hos kommunerna. Detta understryker vikten av god samverkan och framförhållning mellan myndigheterna.
  • Det förekommer att flyktingar vill ha undantag för att man vill anvisas till den kommun man redan befinner sig i. Det är en utmaning att hantera.

Kommunspecifikt

  • Inget att lyfta.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att det finns en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare har rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Ingen förändring har egentligen skett sedan dess, men kanske har ett nytt ”normalläge” successivt inträtt.
Otydliga och felaktiga besked och kommunikation från Migrationsverket gällande förutsättningar för mottagande i kommunerna gör att förtroendet för staten har påverkats negativt.

Kontakt