Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 30, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

  • Kommunerna rapporterar i stort att de inte har något avvikande från föregående rapportering.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september
  • AG Kriskom , Kriskommunikatörsnätverk håller möten efter behov under sommaren.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Inget avvikande.

Kommunspecifikt

  • Två kommuner har en hel del arbete med att förbereda anvisningar från Migrationsverket. För en kommuns del var detta arbete oplanerat och för den andra planerat.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att det finns en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare har rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Ingen förändring har egentligen skett sedan dess, men kanske har ett nytt ”normalläge” successivt inträtt.

Kontakt