Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 29, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

  • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan påverkan. Dock med undantag för kommunplaceringar som skapat oro och frustration i en kommun.
  • Region Kronoberg rapporterar att hälso-och sjukvården är ansträngd på grund av personalläge och få vårdplatser. Läget löses genom att förstärka med de personalresurser som finns tillgängliga och samverkan mellan länets sjukhus.
  • Enligt Hampus Hjorton, tillförordnad smittskyddsläkare i Region Kronoberg, finns det den 14 juli tretton inneliggande patienter med Covid-19, vilket motsvarar nivån i april 2022.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • Tillsammansnätverket planerat möte i början av september

  • AG Kriskom , Kriskommunikatörsnätverk håller möten efter behov under sommaren.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Många frågor blir aktuella kopplat till den nya aspekten av utsatthet och barnrätt när surrogatmödrar från Ukraina nu har flytt hit och som föder barn i Sverige. Frågan har, via MATS Samordningskansli, vidarebefordrats till Regeringskansliet som ska återkomma med svar.
  • Viktigt att dialog mellan Migrationsverket och kommunerna sker vid kommunplaceringarna och att kommunerna får bra underlag och information i tid. Värt att uppmärksamma är att det är extra svårt för små kommuner som får stora anvisningar under sommaren då bemanningen är låg.

Kommunspecifikt

  • En kommun rapporterar om fortsatt verksamhet genom studieförbunden och sommaraktiviteter för barn via Filadelfia och Rädda barnen
  • En kommun har utan förvarning fått samtliga av sina ukrainska flyktingar placerade redan den 6 juli. Detta var något som inte skulle ske enligt tidigare dialoger. Placeringen skapade stora problem för kommunen som inte har resurser på plats under sommaren. Situationen har skapat stor frustration och extra kostnader för kommunen.

Samlad bedömning

Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen bedömningen att det finns en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare har rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina. Ingen förändring har egentligen skett sedan dess, men kanske har ett nytt ”normalläge” successivt inträtt eftersom kommunerna rapporterar grönt.

Brist på tydliga beslut och kommunikation från Migrationsverket gällande förutsättningar för mottagande i kommunerna gör att förtroendet för staten har påverkats negativt. Länsstyrelsen har under veckan i samråd med Migrationsverket förmedlat till kommunerna vilken information som gäller.

Organisationerna inom civilsamhället ser att de på lång sikt inte utan stöd kan tillgodose de grundläggande försörjningsbehoven hos ukrainska flyktingar. En organisation lyfter att möjligheten till hjälp för flyktingar med funktionsvariationer skiljer sig åt mellan landets olika regioner.

Kontakt