Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 27, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

  • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan.

Socialtjänst

  • En kommun rapporterar om bemanningssvårigheter inför sommaren.

Näringsliv

  • Inget nytt att lyfta sedan tidigare rapportering.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • 1 juli, informationsmöte kommuner, regionen och Migrationsverket med anledning av kommande lagstiftning.
  • Tillsammansnätverket (näringsliv) planerat i början av september.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Många frågor blir aktuella kopplat till den nya aspekten av utsatthet och barnrätt när surrogatmödrar från Ukraina nu har flytt hit och som föder barn i Sverige. Vad innebär det för barnen? Vad är juridiskt bindande i Sverige om papper om adoption undertecknats utomlands? Vilka praktiska och juridiska frågetecken kan uppstå i och med förlossningen?

Kommunspecifikt

  • En kommun lyfter att de ser en viss ökning av skadegörelse senaste veckorna.
  • Inget annat kommunspecifikt inrapporterat.

Samlad bedömning

Vi gör bedömningen att händelsen ännu inte innebär en måttlig påverkan inom liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden och nationell suveränitet.

Däremot inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen den samlade bedömningen av läget att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina och att ingen förändring skett sedan dess.

Brist på tydliga beslut gällande förutsättningar för mottagande för kommunerna i kombination med bristande kommunikation från Migrationsverket i kontakten med kommunerna gör att förtroendet gentemot staten påverkas negativt. Samverkan mellan aktörerna har genomförts på regional nivå och bedömningen om att vi har en måttlig påverkan, vad gäller förtroende kopplat till flyktingmottagandet, kan vara på väg mot en förbättring.

Organisationerna inom civilsamhället ser att de på lång sikt inte kan tillgodose de grundläggande
försörjningsbehoven hos ukrainska flyktingar.

Kontakt