Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 26, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

  • Kommunerna rapporterar att de inte har något avvikande från föregående rapportering.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • 1 juli, informationsmöte kommuner, regionen och Migrationsverket med anledning av kommande lagstiftning.
  • Tillsammansnätverket (näringsliv) planerat i början av september.

Behov av information, samverkan och åtgärder

  • Frivilligorganisationer, Röda Korset, Diakonicentrum och Rädda Barnen har haft möte med Växjö kommun för att diskutera hjälpbehovet ukrainska flyktinggruppen har vad gäller försörjning. I dagsläget delar Röda Korset ut 40-60 matkassar per dag och Diakonicentrum delar ut mellan 20-40 matkassar per dag. Det är inte hållbart på sikt, varken ekonomiskt eller personellt.
  • Studieförbunden har många från Ukraina som söker sig till kurser i bland annat svenska. Svårt för studieförbunden att erbjuda så mycket studier som önskas. Diskuteras ökad samordning/fördelning av studieförbundens insatser i Folkbildningsrådet nationellt?

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

  • Inget nytt kommunspecifikt inrapporterat.

Övrigt

  • Clear-On aviserar att de kommer avsluta sina tjänster för uttag, insättning och räkningsbetalning den 30 augusti. Det här får konsekvenser för människor i Kronobergs län, liksom i hela landet. Gruppen asylsökande kommer inte att ha någon möjlighet att betala räkningar, de har i dagsläget ingen möjlighet att öppna bankkonto.
  • Under näringslivsmötet (Tillsammansnätverket) diskuterades en eventuell kommande likviditetsbrist hos företagarna i höst. Förutom höjda energipriser och materialbrist tillkommer ännu en faktor i höst, återbetalning för de företag som skjutit upp skatteinbetalningen under corona.

Samlad bedömning

Vi gör bedömningen att händelsen ännu inte innebär en måttlig påverkan inom liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden och nationell suveränitet.

Däremot inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen den samlade bedömningen av läget att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina och att ingen förändring skett sedan dess.

Brist på tydliga beslut gällande förutsättningar för mottagande för kommunerna i kombination med bristande kommunikation från Migrationsverket i kontakten med kommunerna gör att förtroendet gentemot staten påverkas negativt. Bedömningen är att vi har en måttlig påverkan vad gäller förtroende kopplat till flyktingmottagandet.

Organisationerna inom civilsamhället ser att de på lång sikt inte kan tillgodose de grundläggande
försörjningsbehoven hos ukrainska flyktingar.

Kontakt