Risk för gräsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 25, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan.

Skola och förskola

 • Att kommunplacering inte genomförs för de barn och föräldrar som fortfarande finns på akutboendet i en kommun innebär en utmaning. Det har nu gått fyra månader och med facit i hand skulle skolundervisning påbörjats under vårterminen.

Näringsliv

 • Under Tillsammansnätverkets möte (näringslivsrepresentanter, Arbetsförmedling, fackliga representanter, Region Kronoberg med flera) redogjorde arbetsförmedlingen för jämförande statistik mellan detta och förra året under samma tid. Det som lyftes var en minskning i antalet konkurser, låg arbetslöshet, inbromsning av nyanställning och en ökning av nystartade företag. Utvecklingen är likartad i landet och det som skiljer sig i
  Kronobergs län är att långtidsarbetslösheten ökar.
 • Företagarna lyfte att det i stort går bra för företagen i länet, de utmaningar som finns är fortsatt material och kompetensbrist.
 • Fackliga företrädare meddelar att arbetstagare som pendlar till jobbet försöker att hitta jobb närmare boendet för att minska kostnader som ett led av stigande bränslepriser. I en av länets kommuner tittar företagarna på att försöka samköra tiderna för skiften i arbetsschema för att underlätta tillgång till länstrafik.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 21/6 Samverkansmöte med Diakonicentrum, Röda Korset, Växjö kommun och Länsstyrelsen.
 • 22/6 extrainsatt Regionalt råd
 • Extrainsatt dialogmöte med Migrationsverket och några av länets kommuner kring flyktingmottagandet (planerat)
 • 1/7 Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket med anledning av kommande lagstiftning.
 • Tillsammansnätverket (näringsliv) planerat i början av september.

Återkommande

 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (paus under sommaren).

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Behov av samverkan med Migrationsverket för att få information om vilken
  ersättning som kommer att betalas ut efter 1 juli 2022 och på vilket sätt den
  kommer att betalas ut (schablonbelopp/flykting eller återsökning av medel
  efter kostnader) samt om eventuellt tomma platser kommer att ersättas.
 • Det är för oss otydligt vilken svensk myndighet som bevakar global
  livsmedelsförsörjning och dess effekter. Jordbruksverk och Livsmedelsverk
  bevakar nationell försörjning. SIDA bevakar den globala
  livsmedelsförsörjningen kopplat till humanitära perspektiv och fattiga i
  världen. SIDA använder rapportering från FN och andra samarbetspartners.
  Det verkar inte som att det tas fram någon sammanfattad lägesbild eller
  omfallsanalys.
 • Det finns behov av klargörande kring reseersättning för flyktingar från
  Ukraina för att de ska kunna delta i aktiviteter. Gäller samma regelverk, som
  för asylsökande, för att delta i aktiviteter som går under Tidiga Insatser för
  Asylsökande? (Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande
  personers framtida etablering i Sverige och bidra till en meningsfull
  sysselsättning under asyltiden).

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • Inget nytt kommunspecifikt inrapporterat.

Samlad bedömning

Vi gör bedömningen att händelsen ännu inte innebär en måttlig påverkan inom liv och hälsa, samhällets funktionalitet, grundläggande värden och nationell suveränitet.

Däremot inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen den samlade bedömningen av läget att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina och att ingen förändring skett sedan dess.

Brist på tydliga beslut gällande förutsättningar för mottagande för kommunerna i kombination med bristande kommunikation från Migrationsverket i kontakten med kommunerna gör att förtroendet gentemot staten påverkas negativt. Bedömningen är att vi har en måttlig påverkan vad gäller förtroende kopplat till flyktingmottagandet.

Organisationerna inom civilsamhället ser att de på lång sikt inte kan tillgodose de grundläggande
försörjningsbehoven hos ukrainska flyktingar.

Kontakt