Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 24, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen Kronoberg

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan. Rapporteringen från aktörerna handlar i stort om flyktingmottagandet.

Flyktingmottagande

 • Osäkerhet kring när anvisningar av flyktingar kommer innebära en begynnande belastning genom att verksamheten är i ”stand by” i en kommun.
 • En kommun rapporterar om oklara förutsättningar för mottagandet vad gäller utförande och ekonomi. Det i sin tur skapar frågor kring kommunens organisation i storlek och ansvar.
 • En kommun lyfter att representation av statliga myndigheter saknas i kommunen. Det medför att flyktingar och invånare har svårt att få kontakt med dessa då det kräver bussresor, pengar eller digital tillgång. I vissa fall får kommunen ta hand om myndigheternas uppgifter.

Civilsamhället

 • Röda Korset har haft ovanligt många besökare, 50- 100 personer per tillfälle, under sin träffpunktsverksamhet som är minst tre gånger per vecka. Många reser långt för detta och man märker av ett stort behov av grundläggande förnödenheter som mat, hygienartiklar och kläder.
 • Situationen är ungefär densamma hos Diakonicentrum som har öppet varje dag. De ser även en stor efterfrågan av stöd i det svenska språket, både grundläggande behov och konversations-/vardagssvenska. Det finns en stor oro för att man inte klarar av att tillgodose ovanstående behov långsiktigt och att det är just sådana här situationer som bidrar till att människor luras in i utnyttjande av olika slag.
 • Inom den ordinarie verksamheten yttrar sig frustration och upplevd orättvisa mellan olika flyktinggrupper där möjligheter och rättigheter inte är desamma. Det handlar till exempel om ersättningsnivå och SFI, Svenska för invandrare.
 • Organisationerna inom civilsamhället ser behov av ytterligare insatser för att öka möjligheterna för ukrainska flyktingar att komma ut på arbetsmarknaden.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 9/6 Dialogmöte, genomförande av jämnare fördelning.
 • 16/6 Tillsammansnätverket
 • 21/6 Samverkansmöte med Diakonicentrum, Röda Korset, Växjö kommun och Länsstyrelsen.
 • 22/6 extrainsatt Regionalt råd
 • Extrainsatt dialogmöte med Migrationsverket och några av länets kommuner kring flyktingmottagandet (planerat)

Återkommande

 • Samverkansmöte kommuner, Region Kronoberg, Polisen och Södra militärregionen (torsdag varje vecka).
 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (fredagar varannan vecka).
 • Informationsmöte civilsamhället (onsdag varannan vecka).

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Behov av samverkan med Migrationsverket för att få information om vilken ersättning som kommer att betalas ut efter 1 juli 2022 och på vilket sätt den kommer att betalas ut, samt om eventuellt tomma platser kommer att ersättas.
 • Otydligt vilken svensk myndighet som bevakar global livsmedelsförsörjning och dess effekter. Jordbruksverk och Livsmedelsverk bevakar nationell försörjning. SIDA bevakar den globala livsmedelsförsörjningen kopplat till humanitära perspektiv och fattiga i världen. SIDA använder rapportering från FN och andra samarbetspartners. Det verkar inte som att det tas fram någon sammanfattad lägesbild eller omfallsanalys?

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun rapporterar att de börjat få in ansökningar till socialförvaltningen på grund av "brutna EBO", alltså de som lämnat eget boende, samt äldre personer som behöver stöd.
 • Inget nytt kommunspecifikt inrapporterat från övriga kommuner.

Samlad bedömning

 • Bedömningen är att vi har en måttlig påverkan vad gäller förtroende kopplat till flyktingmottagandet.
 • Förtroendet gentemot staten påverkas negativt. Detta på grund av bristande kommunikation från Migrationsverket samtidigt som det är brist på tydliga beslut vad det finns för förutsättningar för mottagande för kommunerna.
 • Organisationerna inom civilsamhället ser att de på lång sikt inte kan tillgodose de grundläggande försörjningsbehoven hos ukrainska flyktingar.

Kontakt