Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bostadsmarknadsanalysen för Kronoberg län 2022 är klar

Tre framsidor av Bostadsmarknadsanalysen.

Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys ger en aktuell och övergripande bild av bostadsmarknaden i länet. Årets rapport fokuserar särskilt läget för olika grupper och på barnperspektivet. Boendeattraktivitet och tillgänglighet är nya teman i årets rapport.

Rapporten bygger till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga enkät och statistik från Statistiska centralbyrån.

– Det är roligt att Lessebo har seglat upp som den kommunen som byggt mest i förhållande till invånarantal men även prisuppgången och efterfrågan på bostäder i hela länet! säger Leila Aalto, länsarkitekt.

Landshövding Maria Arnholm samlade på tisdagen ett stort antal aktörer för att diskutera boendeattraktivitet med utgångspunkt från analysen. Hon ser bostadsfrågan som strategiskt viktig för länet.

– Attraktiva boenden är en av flera viktiga faktorer för att skapa attraktivitet och få fler att flytta till Kronoberg. Vi behöver ha dialog med såväl kommuner som fastighetsförvaltare, byggaktörer och arkitekter, menar hon.

Några axplock från resultaten:

Takten på befolkningstillväxten minskar under pandemin

Befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv i länet men takten på ökning har minskat de senaste fem åren. Det är främst en minskning av unga vuxna mellan 25–34 år, vilket kan förklaras av distansstudier och ett minskat antal internationella studenter. Antalet utrikes flyttningar till länet avtog avsevärt under 2020.

Hög byggtakt men bostadsbrist i flera centralorter

Länet har de senaste sex åren haft en hög byggtakt och sedan 2020 är bostadsmarknaden mer i balans. De flesta kommunerna uppger dock bostadsbrist i centralorterna med undantag för Lessebo och Markaryd. Bostadsbyggandet är främst koncentrerat till Växjö kommun men under 2021 påbörjades flest bostäder i Lessebo sett till invånarantal.

Ökad efterfrågan

Flertalet kommuner uppger att efterfrågan har förändrats under pandemin. Försäljningen av villor och villatomter har ökat markant och priserna har stigit. I jämförelse med riket i stort och grannlänen har prisutvecklingen i Kronoberg varit höge, både för villor och bostadsrätter. Vissa kommuner ser en ökad efterfrågan på bostäder utanför tätorterna och på landsbygden.

Hinder för bostadsbyggande

Brist på detaljplan på attraktiv mark och svårigheter för privatpersoner att få lån/hårda lånevillkor är de vanligaste hindren som kommunerna uppger. Båda faktorerna kan delvis förklaras av länets relativt låga boendeattraktivitet. Höga produktionskostnader var också en hindrande faktor. Effekter av såväl pandemin som kriget i Ukraina har resulterat i stigande materialkostnader och långa leveranstider för byggnadsmaterial.

Bostäder för alla

Äldre

Situationen på bostadsmarknaden för äldre har förbättrats något eftersom kommunerna satsat på boende för dem.

Ungdomar, studenter och nyanlända

Bostadssituationen för ungdomar, studenter och självbosatta nyanlända har förbättrats. Fler kommuner uppger att det finns ett överskott på bostäder för dessa grupper. Pandemin är sannolikt orsaken till överskottet.

Vräkningar

Antalet vräkningar har ökat under pandemin vilket även gäller barn berörda av vräkning. Trots en stor ökning av ansökningar om vräkning har antalet verkställda vräkningar hållit sig på en mer stabil nivå. Det kan tyda på att kommunernas vräkningsförebyggande arbete har gett resultat.

Trångboddhet

Trångboddhet i flerbostadshus är en stor utmaning i länet. Kommunernas bostadsförsörjningsarbete kombinerat med ett mer behovsinriktat bostadsbyggande är viktigt för att minska och förebygga trångboddheten liksom arbetsmarknadspolitiska och kompetenshöjande insatser för att fler hushåll ska få en trygg och ändamålsenlig bostad.

Läs hela rapporten

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. Länk till annan webbplats.

Kontakt