Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 23, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan.

Skolverksamhet

 • Den stora utmaningen är att kommunerna inte vet hur många barn som kommer att behöva
  plats i skola/förskola.
 • Kommunerna har enbart kännedom om de nyanlända barn som Migrationsverket meddelar om, några övriga barn uppger kommunerna inte känna till. Bara ett av de kända barnen har valt att inte påbörja skolgång på grund av distansstudier.
 • Svårt att få tag i ukrainska tolkar till inskrivningssamtal och till genomförande av kartläggningar.
 • Det råder osäkerhet om barnen kommer att behöva flytta ofta, vilket kan generera flera skolbyten för eleven.

Socialtjänst

 • En kommun rapporterar att det finns en liten påverkan.

Flyktingmottagande

 • Stort missnöje hos majoriteten av kommunerna i länet gällande Migrationsverkets hantering efter första fördelningsbeslutet. Med anledning av detta gick det inte att komma i mål med andra fördelningsbeslutet. En god dialog där detta blev tydligt genomfördes dock och den leder förhoppningsvis till åtgärder som gör att beslut kan tas nu i veckan.
 • En kommun genomför dialog med Migrationsverket angående asylsökande (ej ukrainare) som landat i kommunen utanför överenskommelse.
 • Flyktingar i Migrationsverkets boenden har behov av mat och förnödenheter. De har dåligt med pengar och känner sig otrygga rapporterar en kommun.
 • En kommun rapporterar om behov av SFI för flyktingar från Ukraina.

Näringslivet

 • En kommun rapporterar om att läget är gott för ett flertal företag men att personal saknas inom ett antal branscher.
 • En kommun ser indikationer på mindre varsel samt en liten ökning av konkurser (mest inom bygg). I övrigt håller företagen igen på nyanställningar.
 • En del kunder har gått över till att köpa basvaror till lägre pris. Det finns en oro att prisökningar på livsmedel påverkar näringsidkare.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 9/6 Dialogmöte, genomförande av jämnare fördelning.
 • 16/6 Tillsammansnätverket.
 • 22/6 extrainsatt Regionalt råd.

Återkommande

 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk (tisdagar varje vecka).
 • Samverkansmöte kommuner, Region Kronoberg, Polisen och Södra militärregionen (torsdag varje vecka).
 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (fredagar varannan vecka).
 • Informationsmöte civilsamhället (onsdag varannan vecka).

Genomförda

 • 3/6 VÄV Kronoberg tillsammans.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Mycket svårt för kommunerna att ta ställning till kommuntal utan att veta ersättningsnivåer. Det har varit kort om tid för län och kommuner att komma i mål med fördelning och hantering samtidigt som många viktiga beslut inte varit på plats.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun uppger att de arbetar med mötespunkter, språkcafé samt fortsatt utbildning i svenska via studieförbunden. En annan kommun avvecklar akutboenden, vilket enligt Migrationsverket ska det vara avvecklade senast 1 augusti 2022.

Samlad bedömning

 • Brist på tydliga beslut gällande förutsättningar för mottagande för kommunerna i kombination med bristande kommunikation från Migrationsverket i kontakten med kommunerna gör att förtroendet gentemot staten påverkas negativt. Bedömningen är att vi har en måttlig påverkan vad gäller förtroende kopplat till flyktingmottagandet.

Kontakt