Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild vecka 22, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan. Denna vecka efterfrågades enbart avvikelser från tidigare rapporteringar.

Skolverksamhet

 • Inget nytt.

Socialtjänst

 • Inget nytt.

Näringslivet

 • Frågan om brist på NOx-reducerande ämnen (bland annat AdBlue) har varit uppe i nätverket för näringslivsfrågor. Det har inte framkommit några signaler på brist.
 • En kommun rapporterar om att näringslivet upplever ett högtryck. Rekryteringar pågår inom alla branscher och man har en tillförsikt inför framtiden.
 • Samma kommun meddelar att komponentbrist förekommer men att näringslivet hjälps åt med de olika utmaningar man möts av. Man går ur den pågående krisen som starkare genom att nya samarbetsmöjligheter öppnats.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 3/6 VÄV Kronoberg tillsammans.
 • 22/6 extrainsatt Regionalt råd.

Återkommande

 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk (tisdagar varje vecka).
 • Samverkansmöte kommuner, Region Kronoberg, Polisen och Södra militärregionen (torsdag varje vecka).
 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (fredagar varannan vecka).
 • Informationsmöte civilsamhället (onsdag varannan vecka).

Genomförda

 • 17/5 dialogmöte genomförande jämnare fördelning mellan kommuner, Migrationsverket och Länsstyrelsen.
 • 19/5 möte näringslivsfrågor. Tillsammansnätverket.
 • 25/5 informationsutskick om lägesbild kring cybersäkerhet till kommunerna.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Synpunkter lyfts från länets kommuner på lagrådsremissen Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande. Det handlar om en oro för att inte få ersättning för de kostnader kommunerna kommer ha i samband med mottagandet.
 • En dialog förs i länet angående frekvensen på lägesbildsrapporteringar och hur man ska lägga det på en rimlig nivå för att kunna bibehålla uthållighet.
 • Det finns fortsatt ett stort behov om besked rörande ersättningar när det gäller mottagande av skyddsbehövande. Situationen ställer stora krav på tydlighet och mycket information då missförstånd lätt uppstår. Regional hantering utan nationell tydlighet tär på förtroendet mellan aktörer.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun uppger att de kommer ha ett möte med Migrationsverket nästa vecka angående uthyrning av boende. En annan kommun uppger att akutboenden är fortsatt aktiverade och att det är oklart när avveckling kommer att ske.

Samlad bedömning

 • Denna vecka efterfrågades enbart avvikelser från tidigare rapporteringar.
 • Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen den samlade bedömningen av läget att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina och att ingen förändring skett sedan dess.

Kontakt