Aktuella varningsmeddelanden i Kronobergs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 21, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan. Flera kommuner lyfter fortsatt stort behov av samverkan med Migrationsverket.

Skolverksamhet

 • En kommun har aktiverat en mottagningsklass för ukrainska barn i skolåldern. Resten meddelar att ingen förändring skett i påverkan på skolan.
 • En kommun rapporterar om att skolintroduktion pågår med stor insats av frivilliga och studieförbund.

Socialtjänst

 • Ingen kommun rapporterar om någon förändring i påverkan på socialtjänsten.

Civilsamhället

 • Någon kommun har genomfört och planerar för ytterligare utökad samverkan med civilsamhället istället för att anordna egna aktiviteter.

Näringslivet

 • Samtliga kommuner rapporterar om oförändrat läge sedan tidigare rapporteringar.
 • Ett företag gynnas i krisen till följd av rekordefterfrågan på deras produkter.
 • Kronoberg är ett stort exportlän, men statistik visar att företagen i Kronoberg i genomsnitt inte är särskilt beroende av direkt export och import från Ryssland och Ukraina. Indirekta beroenden är större och cirka vart tredje bolag i Kronoberg har någon produkt med Ryssland som slutkund.

Flyktingmottagande

 • En kommun rapporterar att all planering är klar utifrån den tilldelning som förväntas, och att man inväntar besked från Migrationsverket i slutet på maj kring de akutboenden som fortfarande är aktiverade.
 • En kommun, som tidigare tagit emot flyktingar efter fördelat kommuntal , meddelar att ytterligare 45 flyktingar anlände under förra veckan. Kommunen kände oro för om personerna ska flyttas igen. Frågan har retts ut med Migrationsverket och till vecka 22 ordnas det upp.
 • Ensamkommande barn som är placerade på anläggningsbostäder (ABO) har inte rätt till samma ersättning som övriga ensamkommande barn. De erhåller enbart mat och husrum från Migrationsverket.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 3/6 VÄV Kronoberg tillsammans.
 • 22/6 extrainsatt Regionalt råd.

Återkommande

 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk (tisdagar varje vecka).
 • Samverkansmöte kommuner, Region Kronoberg, Polisen och Södra militärregionen (torsdag varje vecka).
 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (fredagar varannan vecka).
 • Informationsmöte civilsamhället (onsdag varannan vecka).

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Synpunkter lyfts från länets kommuner på lagrådsremissen Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande. Det handlar om en oro för att inte få ersättning för de kostnader kommunerna kommer ha i samband med mottagandet.
 • En dialog förs i länet angående frekvensen på lägesbildsrapporteringar och hur man ska lägga det på en rimlig nivå för att kunna bibehålla uthållighet.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun rapporterar om att det blivit bättre kontakt med Migrationsverket.Flera kommuner uppger att läget är lugnt, och ytterligare någon att omvärldsbevakning och analys fortsätter.
 • Någon kommun arbetar med bland annat boende för skyddsbehövande från Ukraina och förstärkt försörjning i kommunala verksamheter. Har veckoavstämningar för att ha koll på det gemensamma läget, medan en annan kommun fått ett minskat antal boende på akutboende.

Samlad bedömning

 • Synpunkter lyfts från länets kommuner på lagrådsremissen Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande. Det handlar om en oro för att inte få ersättning för de kostnader kommunerna kommer ha i samband med mottagandet.
 • Ensamkommande barn som är placerade på anläggningsbostäder (ABO) har inte rätt till samma ersättning som övriga ensamkommande barn. De erhåller enbart mat och husrum från Migrationsverket.
 • Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen den samlade bedömningen av läget att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina och att ingen förändring skett sedan dess.

Kontakt