Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 20, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Samtliga kommuner rapporterar att läget är lugnt och utan direkt påverkan. Flera kommuner lyfter fortsatt stort behov av samverkan med Migrationsverket.

Skolverksamhet

 • En av kommunerna kartlägger tillgången på modersmålslärare och annan relevant personal. Kartläggningsarbetet innebär en utmaning eftersom det tar mycket tid. Övriga kommuner har i dagsläget antingen tillgång till den kompetens man behöver eller jobbar med rekrytering av till exempel studiehandledare. Det finns fortfarande en oro kring kommande brist på studiehandledare i någon kommun.
 • Förutom förvaltningens mottagningsteam använder sig någon kommun av frivilliga för att informera om skolan.
 • I en kommun pågår arbete på utbildningsförvaltningen för att förbereda höstens mottagande av elever och för att rusta för ett ökat flyktingmottagande.

Socialtjänst

 • Ingen påverkan inrapporterad, men man ser utmaningar när det gäller att få tag på sommarvikarier inom hälso- och sjukvård samt att man i någon kommun inte vet om det finns behov av evakueringsboende eller boende för ensamkommande.

Civilsamhället

 • Aktiviteter ordnat av civilsamhället för ukrainska flyktingar fungerar inte fullt ut. Mer än fika måste erbjudas eftersom de kommer hungriga och är i behov av mat för att orka delta i aktiviteterna. Länsstyrelsen har löst det temporärt genom omfördelning av insatsbudget, TIA (tidiga insatser för asylsökande), för att kunna erbjuda soppa och smörgås vid aktivitet.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 17/5 dialogmöte genomförande jämnare fördelning. Kommun, MiV, Länsstyrelsen.
 • 19/5 möte näringslivsfrågor. Tillsammansnätverket.
 • Länsstyrelsen stödjer civilsamhället i att delta i Linnéuniversitetets seminarieserie om traumamedvetet bemötande. Seminarieserien genomförs under maj och juni.

Återkommande

 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk (tisdagar varje vecka).
 • Samverkansmöte kommuner, Region Kronoberg, Polisen och Södra militärregionen (torsdag varje vecka).
 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (fredagar varannan vecka).
 • Informationsmöte civilsamhället (onsdag varannan vecka.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Kommunerna lyfter fortsatt behov av samverkan med Migrationsverket. Det handlar till exempel om samverkansbehov gällande kommande lag om jämnare fördelning och information om ersättning.
 • Det har kommit uppgifter om att det är svårt att växla ukrainsk valuta till svensk. Det ställer till problem eftersom det är stopp för handel av ukrainsk valuta i Sverige och om en flykting har egna pengar med sig så kan man inte söka dagersättning hos Migrationsverket.
 • Flera organisationer inom civilsamhället vittnar om ökat behov av stöd till personer från Ukraina.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun har fått information om att ytterligare familjer placerats i kommunen, men inga detaljer om var de bor eller om de har barn med skolplikt.
 • Språkkurser, språkcaféer, viss barn- och ungdomsverksamhet förekommer i en kommun samt att det finns mötesplatser som organiserats av frivilliga. Planer för sommaraktiviteter finns.
 • Flera kommuner inväntar besked från Migrationsverket gällande antalet flyktingar som ska tas emot. När det är klart kommer kontakt tas med barn som inte börjat skolan. Planering är klar inför hösten för att ta emot elever i skola och förskola och en språkintroduktion kommer genomföras under sommaren. En kommun har berett plats för nyanlända och har beredskap att ta emot fler. Fortsatt arbete gällande boende, barnomsorg och samverkan med frivilliga och organisationer. 
 • Någon kommun har tillgång till relevant personal medan en annan ser utmaningar med att få tag på sommarvikarier inom hälso- och sjukvård. Finns en viss osäkerhet kring vad som väntar inom socialtjänsten.

Samlad bedömning

 • Civilsamhället har sedan en tid tillbaka lyft behovet av ökat stöd till flyktingar från Ukraina. Nu lyfts även att det är stopp för handel av ukrainsk valuta i Sverige och att flyktingar inte kan växla in medtagen ukrainsk valuta. Genom att de har egen valuta med sig blir de inte berättigade dagersättning. De ökande livsmedelskostnaderna är ännu en faktor som bidrar till minskad förmåga till självförsörjning. Sammantaget av faktorerna finns en påverkan på liv och hälsa för denna grupp.
 • Vi ser även att de som är berättigade till dagersättning står inför utmaningen att klara egen försörjning i och med ersättningsnivån i förhållande till de stigande livsmedelskostnaderna.
 • Vi vill lyfta att det på sikt kan komma att innebära en eventuell påverkan på kommunerna och socialtjänsterna kopplat till ovannämnda.
 • Inom miljö och ekonomiska värden gör länsstyrelsen den samlade bedömningen av läget att vi har en måttlig påverkan. Bedömningen görs utifrån att kommunerna och Region Kronoberg tidigare rapporterat att i stort sett ingen bransch är helt opåverkad av konsekvenserna av kriget i Ukraina och att ingen förändring skett sedan dess.

Kontakt