Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 19, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Kommunerna rapporterar att läget är lugnt och att det inte finns någon direkt påverkan. Kommuner lyfter ett fortsatt stort behov av samverkan med Migrationsverket.

Skolverksamhet

 • Ungefär hälften av kommunerna rapporterar om att ett till tre barn tackat nej till förskola/skola. Några deltar i ukrainsk distansskola. En del kommuner saknar information från Migrationsverket om antalet barn i kommun.
 • Särskilda insatser för att få barn att börja i skolan görs i hälften av kommunerna, till exempel genom brev, samtal, mötesplatser.
 • De rapporterade utmaningarna aktualiseras efter sommaren och handlar om studiehandledning och mottagande på förskolor och skolenheter och att det blir fullbelagt i högstadieskolor i någon kommun. En kommun lyfter utmaningen att det gått lång tid sedan barn anlänt och ännu inte påbörjat en skolgång.
 • Det finns planer i någon kommun på att främja distansundervisning genom att erbjuda lokal med internetuppkoppling.
 • Två kommuner söker aktivt efter modersmålslärare och studiehandledare. Övriga har tillgång till relevant personal.

Socialtjänst

 • Ingen påverkan på socialtjänsten i dagsläget, några enstaka kontakter har tagits i någon kommun.

Prostitution och människohandel

 • Inget har kommit in för kännedom. Någon kommun lyfter interna informationsinsatser om hur orosanmälan ska göras hos förvaltningar, specifikt om de möter flyktingar som inte bor i kommunens evakueringsboenden.

Näringslivet

 • Inget nytt rapporterat sedan förra veckan.

Lantbruk/skogsbruk

 • Utländsk arbetskraft används vanligtvis till plantering av skog och nu görs bedömning hos ett stort skogsbolag i länet, att de klarar våren genom att göra omfördelning av resurser mellan entreprenörer och fördelning av personal från röjning till plantering.
 • Dieselstölder har ökat kraftigt. Kronoberg är extra drabbat på grund av går mycket lastbilstrafik på E4:an och att det pågår flera stora vägarbeten i länet.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 17/5 dialogmöte om genomförande av jämnare fördelning. Kommun, Migrationsverket, Länsstyrelsen.
 • 19/5 om näringslivsfrågor med Tillsammansnätverket.

Återkommande

 • AG Kriskom, Kriskommunikatörsnätverk (tisdagar varje vecka)
 • Samverkansmöte kommuner, Region Kronoberg, Polisen och MR S (torsdag varje vecka)
 • Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket (fredagar varannan vecka)
 • Informationsmöte civilsamhället (onsdag varannan vecka.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Kommunerna lyfter fortsatt behov av samverkan med Migrationsverket. Det handlar till exempel om uppgifter om antalet barn som finns i kommunerna, samt att reda ut frågor kring ansvar och ersättning.
 • Civilsamhället lyfter ökade behov av utdelning av mat vilket tyder på ökad fattigdom och utsatthet samt potentiell risk för individer och samhälle framöver som bör hanteras?

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • Flera kommuner upplever stor respons och samarbete från frivilliga och Studieförbund samt upprätthåller kontakt med vårdnadshavare till de barn som ännu inte börjat skolan. Struktur för social beredskap har skapats och har bra samverkan med Migrationsverket.
 • Utifrån Migrationsverkets nya prognos på flyktingmottagande, har diskussion förts om förändringar för att kunna anpassa plan för boende.
 • En kommun inväntar besked om kommunplacering i lägenheter och undersöker möjlighet att få barn att påbörja skolgång. Familjer bjuds in för info om skolgång och fritidsaktiviteter i vissa kommuner.
 • En kommun har tillgång till rysktalande personal inom skola och i en annan att kompetensen som det finns behov av är tillgodosedd.
 • I en kommun har man märkt av en 20-procentig ökning av kostnader för skolskjutsverksamheten, vilket kommer att påverka barn- och utbildningsförvaltningens ekonomi. De har också identifierat några frågor att arbeta med på kommunövergripande nivå.

Samlad bedömning

 • Det finns en utmaning med att fler organisationer inom civilsamhället vittnar om att personer i ökande omfattning kommer till dem för att få hjälp med mat och hygienartiklar.
 • Rapporterade utmaningarna inom skola och förskola aktualiseras efter sommaren och handlar om studiehandledning och mottagande av elever.
 • Kommuner lyfter fortsatt stort behov av samverkan med Migrationsverket.
 • Inom socialtjänst finns ingen påverkan i dagsläget, några enstaka kontakter har tagits i någon kommun.

Kontakt