Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 18, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Läget i länets kommunala verksamheter beskrivs generellt som lugnt och mycket av arbetet kopplat till händelsen bedrivs i linjeverksamhet. Flera kommuner planerar och prioriterar framåt vad gäller bland annat skolverksamhet och fortsatta kostnadsökningar inom egna verksamheter.
 • Länsstyrelsen vill lyfta vikten av att få ha en fortsatt roll i fördelningen av skyddsbehövande på länsnivå för att få en helhetssyn på asyl- och flyktingmottagandet.

Näringsliv

 • Påverkan inom flera olika branscher i länet, bland annat jordbruk, lantbruk, bygg, transport och industri. Orsakerna är flera, bland annat ökade kostnader, komponentbrist och transportproblem. Få branscher är opåverkade, men effekterna kan än så länge anses vara mindre inom dagligvaruhandeln och besöksnäringen.
 • Brist på varor/komponenter märks framförallt när det gäller halvledare och byggmaterial.
 • De prisökningar som har störst påverkan på länets näringsliv är de på energi och drivmedel.
 • Vi får inga signaler om några större förestående varsel. I en kommun permitteras 24 medarbetare inom industrin.
 • Företagens hållbarhet (ekologisk, ekonomisk, social) kommer att påverkas. På grund av komponentbrist väljs komponenter av lägre kvalité och som då inte uppfyller samma hållbarhetskrav. Hållbarhetsprojekt kan komma att skjutas på framtiden.

Kommunerna svarar - Vilken påverkan har Ukrainakrisen på näringslivet i Kronobergs län?

Är det några branscher/typ av företag som drabbas hårdare?

 • Påverkan är inom bygg, lantbruk, transport, industri och tillverkning.
 • Lantbruket/livsmedelsproducenter flaggar för stora bekymmer med ökade drivmedelskostnader och minskad tillgång till konstgödsel.
 • Alla tillverkande företag lider av ökade materialkostnader, ökade transportkostnader och leveransproblem på grund av komponentbrist.
 • Tillverkningsindustrin blir drabbat på grund av elpriser. Många orderböcker är fulla men leveransproblem på grund av komponentbrister. Företag tillverkar flera egna produkter.
 • De flesta branscher är påverkade på ett eller annat sätt. Man får inte tag på materiel eller är det väldigt långa leveranstider,vilket gör att man inte kan leverera i sin tur. Priserna har stigit i varierande grad och ligger på 20-50% i ökning.
 • Bränslepriserna påverkar i alla led -från frakt till att personal inte har råd att pendla.
 • Det är en kombinationseffekt av covid och de senaste två månaderna av Ukrainakrisen som gemensamt påverkar näringslivet. Som följd av det så är det en relativt bred påverkan på en rad olika industrier under lång tid.
 • På sikt kan företagen stå inför stigande räntor, svårigheter med att hitta kompetens/personal och till detta läggs en stigande inflation och prisökningar som kan driva upp lönerna. Alla dessa faktorer kommer sannolikt öka/stiga ytterligare på grund av situationen med Ukraina.

Är det några branscher/typ av företag som ännu är opåverkade?

 • Dagligvaruhandeln, livsmedelshandeln och besöksnäringen. Dock sker prishöjningar och längre leveranstider inom dagligvaruhandeln.
 • Vissa mer påverkade än andra. Kostnadsökningar för el och transporter innebär troligtvis att inte någon bransch lämnas oberörd.
 • De flesta branscher har blivit påverkade.
 • Alla branscher påverkas på ett eller annat vis, speciellt som det börjar få en effekt kopplat till energitillförsel. Givetvis finns det vissa branscher som påverkas mer som till exempel besöksnäringen under covid. Ett brett problem kopplat till framtida materialförsörjning kan få en tydlig effekt på tillväxt och lönsamhet.

Råvarubrist/komponentbrist? Specificera helst vilken råvara/komponent det gäller?

 • Gipsskivor, spånskivor, armering, halvledare, plast, komponenter, plastemballage, AdBlue, halvledare, papper, metall, trä, glas, mekaniska komponenter, elektronikdetaljer med mera.
 • Det är svårt att svara på den frågan för det kan vara mycket specifika varor som produceras i Ryssland eller Ukraina. Till exempel är det svårt att få fram vissa parkettgolv då ämnet till parketten görs i Ukraina.
 • Kabelstammartilltillverkning av lastbilar gjordes i Ukraina. Svårt att få vettiga leveranstider på delar till företagens produkter.
 • Många mindre företag påverkas, då de har bearbetning eller montering av de stora företagens material.
 • Ukraina har påverkan inom jordbrukssektorn så det är rimligt att det kan få en effekt både gällande foder och olika produkter som ingår i den europeiska livsmedelsindustrin. Detta får en direkt effekt och medför troligen prisökningar.
 • Även produkter som produceras i Ryssland får effekt, till exempel så produceras pappret runt gipsskivor i Ryssland vilket begränsar byggindustrin framöver.

Prisökning? Specificera helst vilken prisökning som påverkar mest. Energi, diesel, råvaror med mera

 • Samtliga kommuner rapporterar om ökningar på energi och drivmedel (främst diesel). Detta påverkar företagen direkt ekonomiskt.
 • Stora prisökningar på byggmaterial som stål och plåt påverkar byggproduktionskostnader.
 • Prisökningarna påverkar enskilda företag olika. Exempelvis drabbas transportbranschen främst av bränslepriser och tillverkningsindustrin av prisökningar på energi samt komponenter.
 • Man noterar även prisökningar på råvaror och livsmedel.

Signaler kring förestående varsel?

 • En kommun rapporterar om ett företag som permitterat 24 anställda.
 • Företagen är restriktiva med nyanställningar i nuläget.
 • Många företag har stora orderböcker men på grund av fluktuationer i leveranser av material med mera befarar någon kommun att mer varsel och eventuella konkurser kommer inom de närmsta 3-6 månaderna.
 • Övriga kommuner känner inte till något förestående varsel eller konkurs.

Påverkas hållbarheten (ekologisk, ekonomisk, social) i företagen av krisen och i så fall på vilket sätt?

 • Man får göra avsteg på hållbarhet bland annat inom tillverkningsindustrin på grund av komponentbrist, man får använda sig av komponenter av lägre kvalitet och som inte uppfyller samma hållbarhetskrav.
 • Fokus hos många är att hålla företagen flytande och att hitta nya leverantörer. Det finns en viss oro hos personal på grund av prisökningar med mera.
 • Flera kommuner rapporterar om lite eller ingen påverkan i nuläget och på kort sikt. Däremot anar man att påverkan kommer märkas på längre sikt där man kommer få flytta fram projekt om ekologisk och social hållbarhet ifall lönsamhet och materialtillgång kommer vara fortsatt dålig.

Skola/förskola

 • Kommunerna rapporterar att läget är under kontroll. Skolverksamhet för olika åldersgrupper har kommit igång och det planeras för mer. De ser även över behovet av att rekrytera mer personal.
 • Försöker att erbjuda skola så nära bostaden som möjligt i en kommun.

Socialtjänst

 • Kommunerna rapporterar om viss påverkan inom socialtjänsten, men inget som i nuläget får konsekvenser för verksamheten. Får frågor kring bland annat boende och bistånd.
 • Kommunerna har ingen vetskap om att barnhemsbarn anlänt.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • 19 maj - Möte kring näringslivsfrågor i Tillsammansnätverket.
 • Fredagar varannan vecka - Informationsmöte kommuner, Regionen och Migrationsverket.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Någon kommun efterlyser ytterligare åtgärdspaket för att möta fortsatt ökade energi- och drivmedelspriser som får stora konsekvenser för länets näringsliv.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • I en kommun pågår studier i svenska. Framöver även samhällskunskap och Sverigekunskap. Fortsatt rekrytering av frivilliga.
 • I en kommun har socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen planerat för hur ett mottagande av flyktingar ska hanteras. Kommer att erbjuda skola så nära bostaden som möjligt. Familjecentralerna är redo att åka ut till de orter där de behövs, fokus mot familjer. Rekryterar studiehandledare/modersmålslärare.
 • En kommun inväntar inflyttning i de lägenheter som Migrationsverket tecknat avtal kring. Planerar för att ta emot i skola/förskola samt aktiviteter för alla åldersgrupper.
 • Enligt en kommun är läget lugnt i kommunala verksamheter. Finns framtaget gemensamt förhållningssätt efter information om aviserade kostnadsökningar. Försöker förebygga och stärka för att minska eventuella framtida konsekvenser. Har diskuterat MSB:s scenarier.
 • I en kommun är det fortsatt arbete gällande boende, skola/förskola och samverkan med frivilligorganisationer.

Samlad bedömning

Påverkan inom flera olika branscher i länet, bland annat jordbruk, lantbruk, bygg, transport och industri. Orsakerna är flera, bland annat ökade kostnader, komponentbrist och transportproblem. Få branscher är opåverkade, men effekterna kan än så länge anses vara mindre inom dagligvaruhandeln och besöksnäringen.
Företagens hållbarhet (ekologisk, ekonomisk, social) kommer att påverkas. Avsteg kommer att göras och att hålla företagen flytande prioriteras. Hållbarhetsprojekt kan komma att skjutas på framtiden.

Kommunerna rapporterar om viss påverkan inom socialtjänsten, men inget som i nuläget får konsekvenser för verksamheten. Får frågor kring bland annat boende och bistånd. Utmaningar kan finnas där svensk och ukrainsk lagstiftning inte är överensstämmande.

Kommunerna har ingen kännedom om att barnhemsbarn anlänt.

Kontakt