Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 17, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • En viss oro för påverkan på näringslivet, och brist på varor, finns på sikt. För att få en bättre bild av läget kommer nästa veckas lägesbildsförfrågan att utökas med frågor kring detta.
 • Flera organisationer i civilsamhället noterar spänningar, i sina verksamheter, mellan flyktinggrupper. Viktigt att inkludera samtliga flyktingar i aktiviteter.
 • Handelskammaren anser inte att nationell statistik blir rättvisande regionalt och tar därför fram regional lägesbild utifrån SCBs statistik samtidigt som enkät skickas till 2500 företag. Sammanställd analys färdig 12/5.

Ensamkommande barn

 • I länet finns 10-11 barn, hälften är mellan 6-15 år och hälften 16-18 år. Ingen under 3 år.
 • Under möte med deltagare från länsstyrelserna och kommunerna i syd, Migrationsverket, Socialstyrelsen och SKR lyftes risken att EKB som kommer till anhörig i Sverige riskerar att försvinna om barnet inte kan bo kvar hos denna anhöriga och den nya boendelösningen inte meddelas myndigheterna.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Samverkansmöte kring fördelning av flyktingar inom länet. Länsstyrelsen, MiV och kommunerna. Det uppstod enighet av fördelningen av länstalen i kommunerna.
 • Möte kring näringslivsfrågor i Tillsammansnätverket.
 • Ytterligare regionala möten är inplanerade bland annat med LRF och lantbrukets aktörer på Residenset den 26 april.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Behov av information gällande vem som hanterar kostnaden runt begravning med kista, gravplats, gravöppning, med mera för ukrainska flyktingar som inte är folkbokförda i Sverige, och då inte omfattas av svensk begravningsverksamhet. Frågor gällande vilka kostnader och uppgifter som hamnar på kommunen.
 • Tydligare instruktioner efterfrågas kring hur beviljade statliga medel, för effektiva insatser av civilsamhällesorganisationer, ska användas och redovisas.
 • Efterfrågor på om det finns uppgifter om ökade flyktingströmmar från andra länder än Ukraina till Sverige. Frågor ifall det görs analyser av (ökade) flyktingströmmar från andra länder (exempelvis med fokus mot sociala aspekter).

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun planerar för uppföljning av tidigare genomfört informationsmöte om kommunen riktat till ukrainska familjer.
 • En kommun jobbar med risk- och sårbarhetsanalys.
 • Fler kommuner fortsätter ha beredskap för skolverksamhet för ukrainska barn samt efterfrågar kontinuerlig uppdatering från MiV.
 • En kommun rapporterar viss oro för brist på varor på sikt, bland annat tekniska och kemiska, i kommunala verksamheter. Ökade kostnader påverkar mindre företag och enskildas möjligheter till arbete kan påverkas på sikt.

Samlad bedömning

 • För att få en bättre och tydligare bild av läget kommer nästa veckas lägesbildsförfrågan att utökas med frågor kopplade till näringslivet. Detta efter avstämning med Regional utveckling, Region Kronoberg. Lägesbildsförfrågan kommer även kompletteras med frågor kopplade till skolverksamhet och socialtjänst.
 • Risk för att ukrainska ensamkommande barn försvinner när uppgifter om byte av boende inte rapporteras till myndigheterna.

Kontakt