Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 16, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Vecka 16 endast en avvikelserapportering

Övergripande lägesbild

  • Fler kommuner avvecklar samordningsstab/krisledningsgrupp och hanterar händelsen i linjen.
  • För personer som inte bor i centralorterna är transporter ett problem. Personerna har svårt att ta sig via kollektivtrafik till centralorten och till olika aktiviteter. Arbete med lösningar på detta pågår på kommunnivå, förhoppningsvis kan det senare överblickas på länsnivå.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

  • Fortsatt samverkan med Region Kronoberg (regional utveckling) kring att fånga upp påverkan på näringslivet.
  • Regelbundna möten genomförs varje vecka med aktörer i länet.
  • Ytterligare regionala möten är inplanerade bland annat med LRF och lantbrukets aktörer på Residenset den 26 april.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

  • Inga avvikelser inrapporterade.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

  • Ingen förändrad bedömning sedan vecka 15.

Samlad bedömning

  • Arbetsförmedlingen i Kronoberg och Blekinge har skapat en väg in för arbetsgivare som erbjuder jobb.

Kontakt