Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 15, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • I rapportering från vissa kommuner och Region Kronoberg börjar påverkan visa sig i näringslivets verksamheter, främst som en följd av ökade priser på drivmedel, el, livsmedel med mera.
 • Inom länsstyrelsens egen verksamhet märks påverkan genom att ordinarie verksamhet får stå tillbaka inom flera av Länsstyrelsens olika verksamhetsområden.

Flyktingmottagande

 • Viktigt att tänka på vid anordnande av boenden och i fördelning av flyktingar per kommun, att inte barn ska behöva flytta flertalet gånger, utan i möjligaste mån få en stabil boendelösning så snart som möjligt.
 • Länsstyrelsen får in allt fler frågor kring ersättningar för ensamkommande barn från Ukraina på anläggningsboende och för familjehem i barnets nätverk, ett så kallat nätverkshem. Barnen har inte personnummer och därmed inte rätt till medel från till exempel CSN.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Ett analysarbete har genomförts kopplat till näringslivet, Region Kronoberg (regional utveckling) och Länsstyrelsen. Dessutom har en workshop för att utveckla lägesbilden tillsammans med kommuner, Regionen, Polisen och Länsstyrelsen genomförts.
 • Ytterligare regionala möten är inplanerade bland annat med LRF och lantbrukets aktörer på Residenset den 26 april.
 • Regelbundna möten genomförs varje vecka med aktörer i länet.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • En sammanställning av vilka departement och myndigheter som begär in lägesbilder från kommuner och regioner.
 • Ser behov av en övergripande analys, utifrån ett gemensamt arbete mellan ett antal nationella myndigheter, vad gäller påverkan på olika grupper i och med ökade kostnader inom bland annat livsmedel.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • En kommun planerar för ett informationsmöte om kommunen till ukrainska familjer.
 • Kommuner saknar information från Migrationsverket om när flyktingar anländer till kommunen. Möjlighet till språkutbildning i svenska för de som vill i någon kommun.
 • Inkommande samtal från exempelvis hjälporganisationer angående vad som ska göras med insamlade saker som skulle gått till boenden som nu inte tas i anspråk.
 • Fördelningen av antalet flyktingar ser olika ut i olika kommuner. Vissa fortsätter ta emot flyktingar. Fortsatt oro kring att Migrationsverket tecknat lägenhetsavtal i kommuner som sedan tidigare har orter som är tyngda kopplat till flyktingströmmen 2015.
 • Flera kommuner hanterar händelsen i linjeverksamhet och har beredskap för förändrat läge. Ser en viss oro i näringslivet för konsekvenser på sikt.
 • Viktigt med likabehandling i kommunala verksamheter vad gäller att erbjuda saker gratis och speciallösningar. Ska inte bara gälla för ukrainare.
 • Flera kommuner ser inga större konsekvenser inom egna verksamheter eller för invånare, men ser en viss oro i näringslivet. Jobbar med att förstärka och förebygga inom flera verksamheter.
 • Fortsatt behov av samverkan mellan kommuner, Migrationsverket, Länsstyrelsen och civilsamhället trots tecken på minskad flyktingström.
 • Kommuner planerar att inom kort påbörja risk- och sårbarhetsanalys utifrån MSB:s scenarier samt dialog med näringslivet.

Samlad bedömning

 • I det stora hela fungerar dialog och arbete kring flyktingmottagande bra. Det finns fortfarande frågor att lösa ut. Visst missnöje i någon kommun kring hur myndigheter hanterar flyktingmottagandet.
 • Länsstyrelsen ser att kommunerna börjar uppmärksamma andra delar än flyktingmottagandet i inrapporteringen. De lyfter till exempel Risk- och sårbarhetsanalyser med koppling till det säkerhetspolitiska läget. Flera kommuner börjar rapportera om påverkan på näringslivet samt en påverkan direkt på kommunverksamheten i och med stigande priser på el, livsmedel, drivmedel mm. Länsstyrelsen bedömer fortfarande inte en måttlig påverkan inom miljö och ekonomiska värden men följer läget.
 •  

Kontakt