Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 14, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Länsstyrelsen och Migrationsverket har fått nytt regeringsuppdrag kopplat till boende. Osäkert vilka tidigare frågor som kvarstår gällande boende och ersättning.
 • Region Kronobergs mobila team arbetar uppsökande med hälsoundersökningar. Består av sjuksköterskor och undersköterskor, varav en ukrainsktalande. Möjlighet till vaccination kommer ges på Migrationsverket för flyktingar från Ukraina.
 • Oro inom byggbranschen finns då baltisk personal återvänder alternativt stannar hemma för militärtjänstgöring. Även polsk arbetskraft inom skogsindustri finns oro då de återvänder hem en tid för repmånad.
 • Ukrainsk arbetskraft saknas för skogsplantering, kan inte sätta in personer utan kompetens.
 • Kommunerna börjar titta på hur ökade priser och kostnader påverkar näringslivet.
 • Sanktionerna mot Ryssland påverkar länets företagare, men stor förståelse för dessa finns ändå.
 • Bränslepriserna påverkar transportsektorn.
 • Länsstyrelsen i Kronobergs län har just avslutat utlysning av Tidiga insatser för asylsökande, TIA-medel, och kommer enbart kunna bevilja hälften av ansökningarna. Behovet av fler insatser finns.
 • Kommunerna märker av att vuxna flyktingar vill ha sysselsättning och aktiviteter.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Deltagit i möte med regionala näringslivet, fackliga företrädare med flera inom Tillsammansnätverket Kronoberg, samt möte om lägesbild mellan Länsstyrelsen och Region Kronoberg (Regional utveckling för näringslivsfrågor).
 • Återkommande möten i Länsstyrelsens regi är AG Kriskom, ett kriskommunikatörsnätverk, tisdagar varje vecka. Informationsmöte med civilsamhället på onsdagar varannan vecka samt samverkansmöte mellan kommunerna, Region Kronoberg, Polisen och Södra militärregionen, MR S, varje vecka på torsdagar.
 • Workshop planerad till den 7 april med länets aktörer kring utveckling av lägesbild. Den 26 april är ett möte inplanerat mellan Länsstyrelsen, LRF och lantbrukets aktörer på Residenset.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Fortsatt behov av en kartläggning av kompetenser hos de ukrainare som kommer och efterfrågas av Företagarna och Tillsammansnätverket i Kronoberg. Vi ser ett behov av en nationell samsyn i frågan.
 • Länsstyrelsen vill veta vilka nationella myndigheter som regelbundet begär lägesrapportering från kommuner och regioner. Syftet är att skapa effektiva processer och minska dubbelarbete.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • Näringslivet signalerar att de inte får tag på material, byggen stannar upp, lastbilarna kan inte köra, slutat att anställa folk och nästa steg är att varsla folk.
 • Frivilligorganisationer är aktiverade.
 • Kommuner förbereder och planerar skolverksamhet för ukrainska barn och att vid tillfällen under sommaren ”språkduscha” (vedertaget begrepp inom skolväsendet) barnen som en förberedelse skolstarten.
 • Evakueringsboende aktivt på vissa håll. En del kommuner låter evakueringsboende som ej längre behövs av Migrationsverket bli kvar en tid för att bibehålla förtroendet från medarbetare och civilsamhället som jobbat med att iordningställa detta med kort varsel.
 • Flera kommuner har gått ner i beredskapsnivå men har beredskap att öka igen. Beredskap planeras och byggs upp för drivmedel kopplat till samhällsviktig verksamhet och en långsiktig åtgärdsplan för livsmedelsförsörjningen. Även IT-säkerhet. Socialförvaltningar arbetar aktivt i kommuner med olika stödinsatser.

Kontakt