• Det råder eldningsförbud i Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County. Im Moment gibt es in der ganzen Provinz Kronoberg ein Feuerverbot.

Risk för skogsbrand i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 13, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag.

Övergripande lägesbild

 • Kommunerna i Kronobergs län efterfrågar en balanserad fördelning av flyktingar från Ukraina och att på så sätt undvika en koncentration till vissa områden.
 • Flera kommuner rapporterar om ett missnöje bland flyktingar från andra länder som menar att de inte får samma stöd som flyktingar från Ukraina vilket kan skapa oro.
 • Kommunerna vill ha kontinuerlig information från Migrationsverket om ersättningar, antal registrerade flyktingar och ålder för att kunna planera exempelvis skolgång.
 • Flera av kommuner arbetar med att ställa i ordning ytterligare boendeplatser. Kommunerna har också en beredskap kopplat till de behov Migrationsverket har.
 • De höga priserna för drivmedel påverkar driftskostnaden för Länstrafiken Kronoberg negativt.
 • Brist på säsongsanställda från Ukraina kan få konsekvenser inom skogsnäringen. Det kan även uppstå en brist inom transportsektorn på antalet lastbilar och chaufförer eftersom ukrainska, polska och baltiska medborgare återvänder hem av beredskapsskäl.
 • Det finns en generell oro hos lantbrukare i länet kring situationen och dess konsekvenser. Lantbrukarna efterfrågar ekonomiskt stöd och menar att det inte går att höja priserna mot konsument motsvarande de ökade kostnader.
 • Misskött djurhållning skylls på likviditetsproblem och höga priser på foder.
 • Flyktingsituationen är i fokus för kommunerna men flera av dem tittar även på andra konsekvenser av det säkerhetspolitiska läget som exempelvis cybersäkerhet.

Åtgärder som Länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomföra

 • Tillsammans med olika myndigheter och kommunerna genomför Länsstyrelsen regelbundna möten för att analysera läget och planera för olika åtgärder.
 • Närmare 500 mejl har Länsstyrelsens adress kronobergtillsammans.se fått från personer som vill hjälpa till. 750 personer har registrerats i länet och av dessa har ungefär hälften beviljats uppehålls- och arbetstillstånd och ett uppehållstillståndskort som bevisar att de har tillstånd att vara i Sverige. Enligt siffror från 24 mars har Migrationsverket tecknat sig för 153 lägenheter i länet.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Kommunerna efterfrågar information från Migrationsverket om hur det verkliga behovet ser ut kopplat till respektive kommun och när flyktingarna förväntas flytta in deras boenden.
 • Behovet av medel för tidiga insatser för asylsökande, TIA, är angeläget.
 • Samverkan med Polisen/SÄPO gällande underrättelser om antagonistiska hot kopplat till evakueringsboenden.
 • Det finns behov av lösningar för att kunna växla in ukrainsk valuta och möjlighet att omsätta dessa.
 • Behov finns av information om hur flyktingströmmarna ser ut från andra länder och hur det kan påverka länet.
 • En nationell lägesbild och analys för påverkan på skogsnäringen behöver tas fram av Skogsstyrelsen.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • Enligt databasen Kolada råder det trångboddhet i flerfamiljshus i sex av åtta kommuner i Kronobergs län.

Kontakt