Risk för vattenbrist i Kronobergs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regional lägesbild, vecka 12, med anledning av den ryska invasionen av Ukraina

Länsstyrelsen i Kronobergs län.

Länsstyrelsen har i uppdrag från regeringen att redovisa en samlad lägesbild varje vecka för länet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. I lägesbilden redovisas vilken påverkan som invasionen har på Kronobergs län, åtgärder som Länsstyrelsen och andra aktörer vidtagit och länets behov av information, samverkan och åtgärder. Lägesbilden tas fram i bred samverkan med andra aktörer i länet och redovisas till Regeringskansliet varje tisdag. 

Övergripande lägesbild

 • Mottagandet av personer från Ukraina förväntas påverka hela integrationsområdet under minst ett år och sannolikt under tre år eller ännu längre.
 • Flera kommuner har etablerat en krisledingsstab och hjälper Migrationsverket, dels genom att erbjuda evakueringsboenden, dels att förbereda skola och förskola att ta emot elever.
 • Kommunerna vill ha en kontinuerlig lägesbild från och dialog med Migrationsverket och en tydlighet i deras behov av stöttning.
 • Det finns ett stort engagemang från civilsamhället
 • Från vecka 12 erbjuder Region Kronoberg hälsoundersökningar och vaccination mot Covid-19 för asylsökande.

Åtgärder som länsstyrelsen har genomfört eller planerar att genomförda

 • Ungefär 350 personer har hört av sig via e-post till kronobergtillsammans.se (Länsstyrelsen). Kronoberg tillsammans är ett initiativ som gäller samordning av olika frivilliginsatser. Ungefär 75 procent av mejlen rör erbjudanden om boendeplatser. Mellan 600­–800 platser har förmedlats till kommunerna och Migrationsverket. Boende hos enskilda och rum hos privata inte är aktuellt just nu, vilket Länsstyrelsen har informerat om.
 • Flera informationsmöten om flyktingmottagande är bokade under mars månad med olika aktörer, till exempel kommuner, Region Kronoberg, Migrationsverket och organisationer inom civilsamhället.

Behov av information, samverkan och åtgärder, nationellt

 • Kommunerna behöver finansiellt stöd för att klara mottagandet –framför allt behöver grundersättningen återinföras.
 • Mer medel för tidiga insatser för asylsökande behövs.

Kommunspecifikt, inklusive regionalt samverkansbehov

 • Det finns kommuner som vill veta hur flyktingar kommer att fördelas inom länet och som efterfrågar samverkan när det gäller kommunikationsinsatser i länet.
 • Flera kommuner efterfrågar tydlighet när det gäller vad som samordnas regionalt genom Länsstyrelsen och vad som ska göras av respektive kommun.
 • Flera kommuner efterfrågar samverkan om analys av läget, både på kort och på lång sikt. Gemensamt analysarbete har påbörjats gällande cybersäkerhet.

Ny flyglinje mellan Gdansk och Växjö. Arbete med hur detta kan påverka kommunen och länet pågår.

Kontakt